1. UCHWAŁY SENATU AGH

  Uchwała nr 62/2022 Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 (Pobierz)

  Uchwała nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r. (t.j. uchwała nr 49/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.) (Pobierz)

  Uchwała nr 180/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r. (t.j uchwała nr 51/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.). (Pobierz)

  Uchwała nr 68/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2025 r. (t.j uchwała nr 48/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.). (Pobierz)

  Uchwała nr 63/2022 Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 (Pobierz)

  Pozostałe Uchwały Senatu dotyczące rekrutacji będą dostępne niezwłocznie po zatwierdzeniu.

 2. ZARZĄDZENIA JM REKTORA AGH

   

  ZARZĄDZENIE Nr 25/2023 Rektora AGH z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia (Pobierz)

  ZARZĄDZENIE Nr 19/2023 Rektora AGH z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 (Pobierz)

  ZARZĄDZENIE Nr 18/2023 Rektora AGH z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 (Pobierz)

  Pozostałe Zarządzenia Rektora dotyczące rekrutacji będą dostępne niezwłocznie po zatwierdzeniu.

 3. Egzaminy na II stopień studiów

  Lista kierunków studiów II stopnia wraz z informacją o formie egzaminu wstępnego – będzie dostępna niezwłocznie po zatwierdzeniu.

  Wykaz kierunków studiów II stopnia, na których podstawą kwalifikacji może być wynik egzaminu kierunkowego – będzie dostępny niezwłocznie po zatwierdzeniu.

 4. DOKUMENTY WYMAGANE

  Stosuj się do poleceń w systemie e-Rekrutacja, gdzie będziesz na bieżąco informowany o wymaganych do przedstawienia dokumentach.

  Przestrzegaj terminów podanych w kalendarzu rekrutacji.

  Poniżej wypisano dokumenty, które są potrzebne w najczęściej występujących przypadkach. Pamiętaj jednak, że możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

  Jeżeli posiadasz wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty zapoznaj się także z informacjami zamieszczonymi tutaj.

  Nie musisz przedstawiać dowodu wniesionych opłat za deklaracje i legitymację, jednak pamiętaj, że za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH. Sugerujemy korzystanie z systemu szybkich płatności eCARD.

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA i DEKLARACJA KIERUNKÓW

Na etapie rejestracji nie musisz składać żadnych papierowych dokumentów, a tylko załączyć w systemie e-Rekrutacja ich elektroniczne kopie.

I stopień

Obowiązkowo musisz wprowadzić wyniki matury, za których poprawność jesteś odpowiedzialny.

Jeżeli masz świadectwo wydane w Polsce, nie musisz załączać jego elektronicznej kopii.

Jeżeli posiadasz świadectwo wydane poza granicami Polski załącz elektroniczną kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, suplementu do świadectwa, dokument z obowiązującą skalą ocen, dokumentu poświadczającego wynik egzaminu zewnętrznego kwalifikującego na studia pierwszego stopnia (jeżeli posiadasz), a także tłumaczenia tych dokumentów.

Jeżeli jesteś Olimpijczykiem powinieneś załączyć zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

II stopień

Załącz elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, suplement do dyplomu, dokument z obowiązującą skalą ocen.

Jeżeli nie masz jeszcze dyplomu załącz zaświadczenie o uzyskanym tytule, średniej ocen ze studiów oraz obowiązującej skali ocen.

Jeżeli jesteś absolwentem AGH możesz załączyć Oświadczenie o wyliczeniu wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego. Wzór oświadczenia dostępny jest w zakładce Dokumenty pomocnicze.

Jeżeli posiadasz świadectwo wydane poza granicami Polski załącz elektroniczną kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu, suplementu do dyplomu, dokumentu z obowiązującą skalą ocen, a także tłumaczenia tych dokumentów.

SKŁADANIE PODANIA i WPISY NA STUDIA

Aby dokonać wpisu na studia musisz złożyć wydrukowane z systemu e-Rekrutacja i podpisane podanie na studia oraz kartę informacyjną wraz ze zdjęciem identycznym z tym, które załączyłeś w systemie.

Jeżeli dokonujesz wpisu na I stopień studiów musisz przedstawić oryginał świadectwa celem weryfikacji ocen wprowadzonych do systemu eRekrutacja i wykonania kopii do teczki akt osobowych studenta.

Musisz także przedstawić do wglądu oryginały innych wymaganych dokumentów, których elektroniczne kopie załączyłeś wcześniej w systemie e-Rekrutacja.

Pamiętaj także, że dokonując wpisu osobiście musisz przedstawić ważny dokument tożsamości.

Komplet wymaganych dokumentów możesz także przesłać pocztą na adres, który znajdziesz tutaj. Pamiętaj, że oryginały dokumentów muszą dotrzeć do Centrum Rekrutacji w okresie przewidzianym na wpisy (liczy się data wpływu, a nie nadania). Aby dokumenty bezpiecznie dotarły na czas sugerujemy skorzystanie z usług kuriera.

Dokumenty w Twoim  imieniu może złożyć również osoba trzecia posiadająca pełnomocnictwo z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności Twojego podpisu. Możesz skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa.

PRZED ROZPOCZĘCIEM STUDIÓW

Jeżeli na kierunku, na który dokonałeś wpisu studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wymagane jest orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie nauki na tym kierunku. Przed rozpoczęciem studiów musisz dostarczyć aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania dostaniesz podczas wpisu. Lista placówek, z którymi AGH ma podpisaną umowę znajduje się tutaj.

Jeżeli w trakcie dokonywania wpisu na listę studentów przedstawiłeś zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej i otrzymałeś warunkowy wpis na studia, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia roku akademickiego jesteś zobowiązany dostarczyć oryginał dyplomu matury międzynarodowej do CR lub właściwego dziekanatu prowadzącego kierunek studiów, na który dokonałeś wpisu.

PO ROZPOCZĘCIU STUDIÓW

I stopień

Jeżeli Twoje świadectwo stanowiące podstawę przyjęcia na studia wymaga uznania przez kuratora oświaty w drodze decyzji administracyjnej za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości i w trakcie wpisu na studia złożyłeś zaświadczenia o złożeniu w kuratorium oświaty dokumentów niezbędnych do uznania świadectwa uzyskanego za granicą do końca pierwszego semestru jesteś zobowiązany dostarczyć do właściwego dziekanatu decyzję administracyjną kuratora oświaty.  Informacje na temat uznawania świadectw w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty dostępne są Uznanie lub potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

II stopień

Jeżeli na etapie wpisów nie okazałeś oryginału dyplomu ukończenia studiów, a tylko zaświadczenie o uzyskanym tytule i średniej, musisz dostarczyć go wraz z suplementem do właściwego Dziekanatu do 30 dni od daty wydania dokumentu.