1

Przy wpisie na listę studentów I roku otrzymałem skierowanie na badania lekarskie…

Badania lekarskie  na podstawie skierowania otrzymanego z Centrum Rekrutacji AGH można zrealizować nieodpłatnie w wybranych przychodniach – szczegóły na stronie http://www.bhp.agh.edu.pl/kandydaci/wykaz-przychodni/. W pozostałych Poradniach Medycyny Pracy badania te mogą być wykonane, ale odpłatnie.

Uzyskane od lekarza zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału prowadzącego dany kierunek w terminie określonym na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów I roku. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować skreśleniem z listy studentów.

2

Posiadam wykształcenie uzyskane za granicą. Jak wygląda procedura rekrutacji? Jakich formalności muszę dopełnić?

Wszystkie informacje dla kandydatów na studia I i II stopnia, którzy uzyskali wykształcenie za granicą znajdują się na stronie Zagraniczne Wykształcenie.

3

Jak liczymy nasz wskaźnik rekrutacyjny? (studia I stopnia)

Wskaźnik rekrutacji W obliczamy wg wzoru:

W = M + 3 · G1 + G2

gdzie:

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale 62/2022 Senatu AGH  – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),
G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale 62/2022 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale 62/2022 Senatu AGH – Tabela 3 lub 4.
M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Sposób wyliczania wskaźnika rekrutacji zależy też od rodzaju posiadanego świadectwa dojrzałości/świadectwa maturalnego, kwalifikacji zawodowych, rodzaju matury (IB, EB), a także od skali ocen stosowanej przy egzaminach maturalnych.

Szczegóły wyliczania wskaźnika rekrutacji W opisane są na stronie WARUNKI I TRYB REKRUTACJI.

4

Poprawiałem maturę i otrzymałem aneks z nowymi wynikami. Jakie dane mam wpisać w systemie rekrutacyjnym?

W przypadku poprawy matury, w systemie rekrutacyjnym należy wprowadzić numer oraz datę i miejsce wydania świadectwa dojrzałości otrzymanego w roku zdawania matury. Oceny należy wprowadzić na podstawie posiadanych dokumentów tj. świadectwa maturalnego i aneksu (jeżeli wynik egzaminu z przedmiotu został poprawiony lub w aneksie jest zamieszczony wynik z innego przedmiotu, niż na świadectwie maturalnym).

5

Kiedy uzyskam informację o wartości mojego wskaźnika rekrutacji?

Przeliczenie wskaźnika rekrutacji nastąpi w momencie wprowadzenia ocen przez kandydata oraz opłacenia deklaracji w systemie e-Rekrutacja (W przypadku świadectw zagranicznych proces może ulec wydłużeniu).

6

Posiadam podwójne obywatelstwo. Na jakich zasadach będę rekrutowany?

Osoby posiadające polskie obywatelstwo są przyjmowane tylko i wyłącznie na zasadach obowiązujących Polaków.

7

Nie zostałem zakwalifikowany na studia drugiego stopnia w pierwszym cyklu rekrutacyjnym. Czy mogę wziąć udział w drugim cyklu na ten sam kierunek, co w pierwszym?

Istnieje możliwość przystąpienia do rekrutacji w drugim cyklu rekrutacyjnym na ten sam kierunek, co w pierwszym cyklu. W tym celu należy jeszcze raz złożyć i opłacić deklarację kierunku oraz przesłać wszystkie wymagane dokumenty.

8

Czy mogę dokonać wpisu w terminie innym niż przewidziany w kalendarzu rekrutacji dla danego cyklu?

Nie. Wpisu należy dokonać w terminie przewidzianym na wpisy w danym cyklu rekrutacji. Brak wpisu oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wpis w wyznaczonym terminie oraz potwierdzonych wiarygodnym dokumentem możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie/przywrócenie terminu wpisów.

9

Czy po dokonaniu wpisu na jeden kierunek mogę brać dalej udział w rekrutacji na inne kierunki?

Tak. Dokonanie wpisu na kierunek, na który zostało się zakwalifikowanym gwarantuje miejsce na studiach w AGH i nie wyklucza możliwości uczestnictwa w rekrutacji na inne kierunki. Po dokonaniu wpisu na dany kierunek studiów, istnieje możliwość złożenia rezygnacji po wpisie, a następnie dokonanie wpisu na nowy kierunek studiów.

10

Posiadam tytuł laureata/finalisty olimpiady uprawniającej do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego. Jak przebiega rekrutacja w moim przypadku?

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich dostępna w dziale Dokumenty. Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w systemie e-Rekrutacja. W terminach przewidzianych w kalendarzu rekrutacji są zobowiązani wprowadzić wyniki matury, dokonać opłaty rekrutacyjnej za zadeklarowane kierunki oraz przesłać elektroniczne zaświadczenie (skan/pdf) stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Następnie, przy dokonywaniu wpisu, przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość wskaźnika rekrutacji.

11

Mój wskaźnik rekrutacji wynosi mniej niż 300 punktów. Czy mogę ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia?

Jeżeli wartość Twojego wskaźnika rekrutacji wynosi mniej niż 300 punktów możesz ubiegać się o przyjęcie tylko na studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji równą lub większą niż 300 pkt.

12

Posiadam tytuł licencjata. Czy mogę kandydować na dowolny kierunek studiów drugiego stopnia?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny.


W przypadku niespełniania warunku posiadania wymaganego tytułu inżyniera uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest w oparciu o czterosemestralny program studiów zatwierdzony przez Senat.

W przypadku niespełniania warunku posiadania wymaganego tytułu inżyniera oraz posiadania przez kandydata szczególnych osiągnięć uzyskanych w ramach kształcenia akademickiego możliwe jest kandydowanie na studia trzysemestralne kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera tylko wtedy, gdy uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich nastąpi na zasadach określonych w rozstrzygnięciu Dziekana Wydziału odpowiedzialnego za kształcenie na danym kierunku studiów wydanym na wniosek kandydata.

W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji, złożyć wniosek do właściwego Dziekana o zgodę na podjęcie studiów i wyznaczenie brakujących kompetencji oraz sposobu i terminu ich uzupełnienia. Dziekan wydaje rozstrzygnięcie w tej sprawie. W przypadku wyrażenia zgody na podjęcie studiów, pomimo nie spełnienia warunku wymienianego w §6 ust. 11 uchwały nr 62/2022 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. (tekst jednolity uchwała nr 60/2023 z dnia 31 maja 2023 r.), Dziekan podaje w rozstrzygnięciu sposób wraz z terminem uzupełnienia brakujących kompetencji inżynierskim pod rygorem nie ukończenia studiów w przypadku nie dopełnienia wymienionych czynności. Od rozstrzygnięcia Dziekana nie przysługuje odwołanie.

Kandydat rozstrzygnięcie Dziekana załącza w systemie e-Rekrutacja do deklaracji kierunku, którego to rozstrzygnięcie dotyczy. Niedopełnienie tych czynności w terminie wyznaczonym na składanie deklaracji, określonym w zarządzeniu Rektora ws. kalendarza rekrutacji na studia drugiego stopnia, skutkuje niemożnością uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów. W przypadku uzyskania zgody aplikant uzyskuje status kandydata po dopełnieniu wszystkich pozostałych formalności związanych z rekrutacją na dany kierunek. Brak zgody Dziekana na uzupełnienie kompetencji inżynierskich eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego na wskazany kierunek studiów.

13

Wprowadziłem punkty z arkuszy egzaminacyjnych zamiast wyników egzaminu zamieszczonych na świadectwie, przez co nie zostałem zakwalifikowany. Czy mogę zmienić te dane i uczestniczyć w kolejnym cyklu rekrutacyjnym?

Tak, w tym celu należy ponownie złożyć deklarację kierunku i wnieść opłatę rekrutacyjną oraz  wprowadzić prawidłowe wyniki egzaminów maturalnych umieszczone na świadectwie dojrzałości.

14

Nie wprowadziłem w wymaganym terminie wyników egzaminu maturalnego i zostałem niezakwalifikowany na deklarowany kierunek. Czy mogę wyniki wprowadzić i uczestniczyć w kolejnym cyklu rekrutacyjnym?

Tak, w tym celu należy ponownie złożyć deklarację kierunku i wnieść opłatę rekrutacyjną oraz  wprowadzić prawidłowe wyniki egzaminów maturalnych umieszczone na świadectwie dojrzałości.

15

Mam zamiar przenieść się na Akademię Górniczo-Hutniczą z innej uczelni. Jak to zrobić?

Przeniesienie na studia z innej uczelni nie jest częścią rekrutacji. Wymaga zgody Dziekana Wydziału prowadzącego kierunek, na który student innej uczelni chciałby się przenieść.

Pytania w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do Dziekana odpowiedniego Wydziału, dane teleadresowe Wydziałów znajdują się na stronie Wydziały i podstawowe jednostki organizacyjne.

16

Kiedy i gdzie składać podania o stypendium socjalne? W jaki sposób mogę ubiegać się o przydział miejsca w domu studenckim?

Wniosek o stypendium należy zarejestrować w systemie USOSweb. Oryginał wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.

Pytania w tej sprawie należy kierować do Dziekanatów Wydziałów. Przydatne adresy znajdują się na stronie Wydziały i podstawowe jednostki organizacyjne.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie Działu Spraw Studenckich – stypendium socjalne.Akademik dla studentów pierwszego roku – pierwszy stopień studiów

Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia AGH, którzy nigdy wcześniej nie mieszkali w Miasteczku Studenckim AGH, mają gwarantowany przydział miejsca w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Warunkiem otrzymania miejsca jest złożenie elektronicznego wniosku w Systemie Centralnego Rozdziału Miejsc w Domach Studenckich Miasteczka Studenckiego AGH. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie, dostępnym na stronie systemu.Akademik dla studentów pierwszego roku – drugi stopień studiów

Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów drugiego stopnia AGH mogą uzyskać miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. Wnioski będą rozpatrywane w miarę dostępności miejsc. Warunkiem otrzymania miejsca jest złożenie elektronicznego wniosku w Systemie Centralnego Rozdziału Miejsc w Domach Studenckich Miasteczka Studenckiego AGH. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie, dostępnym na stronie systemu.

Więcej informacji o miejscach w Domach Studenckich AGH dla studentów I roku.

17

Czy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie studiów drugiego stopnia?

Zgodnie z systemem bolońskim pierwszy stopień kształcenia (6-8 semestrów) kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Każdy absolwent tych studiów będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (3-4 semestry), kończących się uzyskaniem tytułu magistra. W celu kontynuacji nauki należy przystąpić do rekrutacji na studia drugiego stopnia.

18

Jak dokonać opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz legitymację studencką?

Rekomendujemy dokonywanie opłaty z wykorzystaniem systemu e-Card. Możliwość płatności elektronicznych dostępna jest w systemie e-Rekrutacja, po zalogowaniu się.
Opłaty można także dokonywać przelewem na rachunek AGH, wskazany w systemie e-Rekrutacja, jednak ich księgowanie trwa znacznie dłużej.

19

Gdzie mogę znaleźć formularz podania na studia i karty informacyjnej?

Rekrutacja na studia w AGH jest prowadzona z wykorzystaniem sytemu e-Rekrutacja, z którego można wydrukować wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne, takie jak podanie na studia, kartę informacyjną i inne.
Nie ma możliwości innego wypełnienia tych dokumentów niż poprzez system e-Rekrutacja.

20

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia?

Po zakwalifikowaniu się na studia pierwszego stopnia należy w Centrum Rekrutacji złożyć (lub okazać) następujące dokumenty:

 • wydrukowane z systemu e-Rekrutacja i podpisane podanie o przyjęcie na studia;
 • wydrukowaną z systemu e-Rekrutacja i podpisaną kartę wpisu na listę studentów;
 • oryginał świadectwa dojrzałości z ewentualnymi aneksami (do wglądu);
 • oryginał dowodu tożsamości (do wglądu);
 • kolorową fotografię tożsamą z wprowadzoną do systemu e-Rekrutacja i spełniającą wymagania Sekcji Dokumentów Publicznych; szczegółowe informacje dotyczące fotografii są udostępnione w systemie e-Rekrutacja po zalogowaniu się;
 • oświadczenie dla celów aktywacji KKM (jeżeli wyraziłeś odpowiednią zgodę).

21

W jaki sposób poznam wyniki rekrutacji?

Informacja o wynikach wstępnej kwalifikacji na studia zostanie umieszczona w systemie e-Rekrutacja na indywidualnym koncie każdego kandydata w terminie wyznaczonym w kalendarzu rekrutacji.

Dodatkowo, kandydat otrzyma wiadomość e-mail, że na jego indywidualnym koncie w systemie e-Rekrutacja znajduje się komunikat w tej sprawie.

Po otrzymaniu informacji można będzie wydrukować stosowne dokumenty z systemu e-Rekrutacja, złożyć je w Centrum Rekrutacji oraz dokonać wpisu na studia.

UWAGA: Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach w danym cyklu rekrutacyjnym.

22

Jaką w tym roku mam szansę zakwalifikować się na dany kierunek studiów pierwszego stopnia?

Nie ma żadnych podstaw do oceny szans kwalifikacji na dany kierunek, ponieważ nie są znane wyniki tegorocznej matury, nie znane są również liczby i wyniki przyszłych kandydatów. Poprzednie rekrutacje były prowadzone na nieco innych zasadach, stąd praktycznie nie ma możliwości oceny szans w tej rekrutacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia pierwszego stopnia, system e-Rekrutacja umożliwia złożenie do 5 deklaracji na różne kierunki na całej uczelni. Z pewnością istnieją jednak kierunki, na których kwalifikacja na podstawie wyników z egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym nie będzie możliwa z uwagi na dużą liczbę kandydatów.

23

Jaka jest wysokość tegorocznej opłaty rekrutacyjnej?

Informacje dotyczące wysokości opłaty za postępowanie rekrutacyjne na dany rok akademicki znajdują się w sekcji Opłaty.

24

Czy i do kiedy mogę zmieniać listę zadeklarowanych kierunków?

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia deklaracja kierunków może być dowolnie zmieniana do upływu okresu przeznaczonego na rejestrację kandydatów podanego w kalendarzu rekrutacji, w danym cyklu rekrutacyjnym. W rekrutacji na studia drugiego stopnia deklaracja kierunku może być zmieniana do momentu uzyskania statusu kandydata w danym cyklu rekrutacyjnym.

25

Czy każdy kierunek studiów może być umieszczony w deklaracji kierunków?

Można zadeklarować te kierunki, na które jest prowadzona rekrutacja w danym cyklu.

Nie można zadeklarować kierunku, na którym się obecnie studiuje lub który się ukończyło na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

26

Studiuję/studiowałem w AGH. Czy przed dokonaniem wpisu na listę studentów muszę zamieścić w systemie elektroniczną wersję fotografii oraz dokonać opłaty za legitymację?

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych studenta wszyscy kandydaci muszą zamieścić w systemie e-Rekrutacja elektroniczną wersję fotografii.

Kandydaci posiadający status studentów AGH lub absolwentów AGH, którzy ukończyli studia do roku czasu od dnia rozpoczęcia danej rekrutacji, nie wnoszą opłaty za legitymację.

27

Czy dokumenty na uczelnię muszę złożyć osobiście?

Nie jest to wymagane. Stosowne dokumenty na etapie rejestracji składane są drogą elektroniczną (kandydat przesyła elektroniczne kopie dokumentów).

Po wstępnej kwalifikacji (po ogłoszeniu wyników):

 • kandydat może osobiście złożyć wymagane dokumenty w Centrum Rekrutacji lub
 • kandydat może przesłać do Centrum Rekrutacji komplet oryginałów dokumentów za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym. Konieczne jest przesłanie oryginału świadectwa dojrzałości lub oryginalnego odpisu, wydanego przez OKE. Dokumenty muszą być dostarczone do Centrum Rekrutacji przed upływem terminu wskazanego w Kalendarzu Rekrutacji, lub
 • dokumenty może osobiście złożyć w Centrum Rekrutacji osoba, której kandydat udzielił pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych dotyczących podjęcia studiów na AGH. W tym przypadku wymagane jest notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu kandydata na udzielonym pełnomocnictwie (wzór pełnomocnictwa) dostępny jest w sekcji Dokumenty rekrutacyjne).

28

Aplikuję na studia I stopnia. Czy muszę składać jakieś dokumenty przed zakwalifikowaniem się na studia?

Jeżeli kandydat posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce, to w przypadku aplikacji na studia pierwszego stopnia nie jest wymagane składanie żadnych dokumentów, w tym także świadectwa dojrzałości, gdyż kandydat może samodzielnie wprowadzić wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów umieszczonych na świadectwie. System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic kandydat zostanie powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic. W celu potwierdzenia poprawności wprowadzonych wyników kandydat może umieścić skan oryginału świadectwa dojrzałości w systemie.

Nie jest także konieczne składanie oryginałów zaświadczeń o uczestnictwie w olimpiadzie przedmiotowej, gdyż kandydat jest zobowiązany, przed upływem okresu przeznaczonego na dokonanie rejestracji, do umieszczenia w systemie e-Rekrutacja elektronicznej kopii takiego dokumentu według wytycznych podanych w systemie.

UWAGA: Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

29

Studiuję już na innym kierunku. Czy mogę uczestniczyć w rekrutacji na studia w tym roku?

Oczywiście udział w rekrutacji jest możliwy. Jedynym ograniczeniem jest, że wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba studiuje lub który ukończyła w ramach tego samego stopnia studiów.

Uwaga: Jeżeli w rekrutacji na studia drugiego stopnia kandydat:

 • kończy obecnie studia pierwszego stopnia, tzn. jest już po obronie pracy inżynierskiej, ew. licencjackiej (lub obrona odbędzie się przed zakończeniem rejestracji),
 • nie studiuje na innym jeszcze kierunku,
 • zrezygnuje z dotychczasowych studiów po zakwalifikowaniu się na studia w AGH (w momencie dokonywania wpisu na studia),

to w formularzu rejestracyjnym powinien zaznaczyć opcję nie będę studentem.

30

Co oznacza skrót CR?

Skrót CR oznacza Centrum Rekrutacji, którego zadaniem jest prowadzenie rekrutacji na AGH.

Dane kontaktowe do CR są podane na stronie w sekcji Kontakt.

31

Gdzie złożyć oświadczenie o zgodzie na udostępnienie wyników matury w systemie KReM?

Krajowy Rejestr Matur KReM udostępnia uczelniom wyniki z egzaminów maturalnych, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces rekrutacji na studia. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu KReM składane jest w szkole równocześnie z oświadczeniem o wyborze przedmiotów maturalnych. Oryginały oświadczeń znajdują się w szkołach, tam więc najłatwiej sprawdzić, czy wyraziło się taką zgodę. Innym sposobem jest kontakt z właściwą OKE.

32

Nie ukończyłem 18 lat. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji na studia?

Jeżeli w dniu składania podania nie będziesz mieć ukończonych 18 lat, twój przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez Ciebie udziału w rekrutacji na studia w AGH. Wzór oświadczenia dostępny jest sekcji Dokumenty pomocnicze. Do oświadczenia należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia (w przypadku rodziców) albo zaświadczenie wydane przez sąd opiekuńczy (w przypadku opiekuna).

Jeżeli jesteś niepełnoletni i dokumenty chcesz złożyć samodzielnie w Centrum Rekrutacji (dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty podpisane przez przedstawiciela ustawowego (rodzic lub opiekun prawny) powinieneś dostarczyć oświadczenie przedstawiciela ustawowego (dostępne w zakładce Dokumenty pomocnicze) opatrzone własnoręcznym podpisem przedstawiciela ustawowego poświadczonym przez notariusza. (Osoba niepełnoletnia nie podpisuje dokumentów rekrutacyjnych).

Jeżeli wpisu niepełnoletniego kandydata ma dokonać pełnomocnik, musi on zostać ustanowiony przez przedstawiciela ustawowego i dysponować pełnomocnictwem notarialnym lub z podpisem poświadczonym notarialnie oraz posiadać oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału niepełnoletniego kandydata w rekrutacji na studia w AGH również z podpisem poświadczonym notarialnie.  Wzory dokumentów dostępne są na stronie Dokumenty Rekrutacyjne.  Dokumenty należy podpisać w obecności notariusza.

33

Jak wyznaczany będzie wskaźnik rekrutacji w przypadku matematyki zdanej na poziomie podstawowym?

Wynik z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym (obowiązkowo) będzie uwzględniany przy wyliczeniu składnika M wskaźnika rekrutacji. Wynik ten nie może zostać uwzględniony do wyliczenia składnika G wskaźnika rekrutacji, gdyż składnik G może zostać wyliczony tylko w oparciu o wynik z matematyki zdawanej na poziomie rozszerzonym.