REGULAMIN PROGRAMU PRYMUSI AGH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Rektora Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zasad udziału w programie „Prymusi AGH”

 

BENEFITY
  1. Dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia i rozwoju (kursy, szkolenia, tutoring)
  2. Bezpłatne miejsce w domu studenckim.
BENEFITY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY, DO KTÓREJ ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI:
  1. Grupa pierwsza – studenci AGH, którzy:
    a) znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej kandydatów w całej uczelni i uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt;
    b) zostali przyjęci na studia jako laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, uprawnieni do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, wymienieni w uchwale Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim; konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim;
  2. Grupa druga – studenci AGH, którzy uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt. i nie kwalifikują się do grupy uczestników wymienionych w pkt. 1.
INFORMACJE PIT
  1. Każdemu Beneficjentowi korzystającemu z oferty Programu PRYMUSI zostanie wystawiony PIT za rok kalendarzowy, w którym realizował dane benefity Programu, na kwotę wysokości uzyskanych nieodpłatnych świadczeń.

Wzór oświadczenia do celów podatkowych (PDF)
Wzór oświadczenia do celów podatkowych (DOCX)

Jeżeli masz pytania napisz do nas:

prymusi@agh.edu.pl