REGULAMIN PROGRAMU PRYMUSI AGH OBOWIĄZUJĄCY W ROKU 2023/2024 – I stopień studiów

ZARZĄDZENIE Nr 35/2023 Rektora AGH z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2021 Rektora AGH w sprawie zasad udziału w programie „Prymusi AGH” dla najlepszych kandydatów podejmujących studia stacjonarne pierwszego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

BENEFITY
  1. Dodatkowe nieodpłatne formy kształcenia i rozwoju (kursy, szkolenia, tutoring)
  2. Bezpłatne miejsce w domu studenckim.
BENEFITY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY, DO KTÓREJ ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI:
  1. Grupa pierwsza – studenci AGH, którzy:
    a) znaleźli się wśród 5% najlepszych na liście rankingowej kandydatów w całej uczelni i uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt;
    b) zostali przyjęci na studia jako laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, uprawnieni do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, wymienieni w uchwale Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim; konkursów ogólnopolskich w danym roku akademickim;
  2. Grupa druga – studenci AGH, którzy uzyskali wskaźnik rekrutacji nie mniejszy niż 950 pkt. i nie kwalifikują się do grupy uczestników wymienionych w pkt. 1.

KURSY I SZKOLENIA „PRYMUSI AGH” W ROKU 2023/2024

dla najlepszych kandydatów podejmujących studia stacjonarne pierwszego stopnia

1. Podstawy metod Monte Carlo w języku Python (30h)

Prowadzący: dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH

Co mają ze sobą wspólnego Projekt Manhattan i reakcja łańcuchowa, chaotyczne ruchy cząsteczek w płynie, modelowanie przebiegu epidemii oraz giełda i wycena instrumentów pochodnych? Odpowiedź brzmi: Metody Monte Carlo. Celem tego kursu jest omówienie wielce interesującego działu matematyki zwanego zbiorczo „Metodami Monte Carlo”, który wykorzystuje losowość do opisu i modelowania złożonych zjawisk mi.in. fizycznych, ekonomicznych oraz biologicznych. Podczas kursu poznamy podstawowe algorytmy Monte Carlo począwszy od numerycznego przybliżania wartości całek, błądzenia losowego w 1, 2 i 3 wymiarach, poprzez symulacje trajektorii podstawowych procesów stochastycznych, do wyceny instrumentów pochodnych. Kurs będzie miał charakter praktyczny tzn. ograniczymy niezbędną teorię do minimum i będziemy zapoznawać się z omawianymi zagadnieniami poprzez implementacje odpowiednich algorytmów oraz przeprowadzanie eksperymentów numerycznych w języku Python.

2. Wynalazki, patenty i ochrona własności intelektualnej

Prowadzący: dr hab. Marek Miśkowicz, prof. AGH

Kurs ma na celu dyskusję kwestii, jak chronić własne osiągnięcia, które posiadają własność intelektualną. W szczególności poruszane będą zagadnienia: czym jest wynalazek i patent na wynalazek, oraz czy można opatentować odkrycie naukowe, utwór literacki lub program komputerowy. Rozważane będą odpowiedzi na pytania takie jak, czy można uzyskać patent na wynalazek, którego działania się nie rozumie, albo czy da się opatentować to, co inni wymyślą dopiero w przyszłości. Zadaniem kursu jest wprowadzenie do kompetencji pożądanych u inżyniera-innowatora i naukowca.

3. Introduction to nanotechnology – from fabrication to functional micro and nanodevices (30h)

Prowadzący: dr Aleksandra Szkudlarek

Kurs dotyczy intensywnie rozwijającej się dziedziny nanotechnologii dotyczącej mikro i nanorobotyki i ma charakter interdyscyplinarny, łącząc ze sobą zagadnienia związane z takimi dziedzinami jak inżynieria materiałowa, fizyka i chemia. W trakcie kursu studenci poznają sposoby otrzymywania materiałów w nanoskali, mikroskopowe i spektroskopowe metody ich charakterystyki (m.in. mikroskopia elektronowa, spektroskopia UV-VIS), właściwości optyczne, magnetyczne i katalityczne materiałów w nanoskali, oraz obszary zastosowań autonomicznych mikro i nanourządzeń m.in. w energetyce, inżynierii środowiska oraz medycynie. W ramach przedmiotu dyskutowane są wyniki aktualnych badań naukowych, czołowych grup zajmujących się tą tematyką. W trakcie kursu zostaną wykorzystane nowoczesne metody nauczania (m.in. concept map, brainstorming, Design Thinking, a także ćwiczenia mające na celu poprawę zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji treści naukowych.

4. CCNA Routing&Switching (30h)

Prowadzący: dr inż. Łukasz Czekierda, dr inż. Sławomir Zieliński

Kursy CCNA Routing and Switching są przeznaczone dla osób, które dotychczas nie zajmowały się sieciami komputerowymi, jak również dla tych, które już posiadają wstępną wiedzę o nich. W czasie trwania kursu prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania i zarządzania małymi i średnimi sieciami komputerowymi. Zajęcia będą prowadzone w laboratorium sieci komputerowych na rzeczywistych urządzeniach sieciowych (w razie ograniczeń dostępu do laboratorium spowodowanych epidemią – na symulatorach tych urządzeń). Kursy przygotowują do certyfikacji CCNA Routing & Switching. W ramach programu Prymusi AGH zrealizowany będzie moduł CCNA Introduction to Networks w najnowszej wersji (7.0).

5. Symulacja promieniowania w materii programem FLUKA (20h)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH

Promieniowania, choć nieuchwytne naszymi zmysłami, wywołuje mierzalne skutki: powstają strumienie cząstek z promieniowania kosmicznego, organizmy żywe zmieniają strukturę, materia się niszczy. Przed promieniowaniem należy się chronić: projektować osłony reaktorów i urządzeń do przyspieszania cząstek. Praca detektorów dla fizyki wysokich energii możliwa jest dzięki procesom wywołanym przez promieniowanie. Proponujemy poznanie fizyki promieniowania i techniki jego symulacji programem Fluka.

6. Maker – kreatywna konstrukcja i programowanie elektronicznych gadżetów (20h)

Prowadzący: dr inż. Robert A. Brzoza-Woch

W ramach kursu zostaną przedstawione wybrane technologie, których poznanie pozwoli zainteresowanym zostać tzw. makerem czyli osobą potrafiącą samodzielnie konstruować i programować różnego rodzaju gadżety. Kurs koncentruje się na urządzeniach mających zastosowanie domowe i konsumenckie, m.in. urządzenia ułatwiające codzienne życie w domu, zapewniające rozrywkę, inteligentne kamery, a także efekty świetlne i dźwiękowe. Można także dowiedzieć się i sprawdzić w praktyce, jak samodzielnie zaprojektować, a następnie wydrukować na drukarce 3D elementy mechaniczne do gadżetów, np. obudowy, uchwyty lub elementy wykonawcze. Bycie makerem ma wiele zalet: poszerza wiedzę techniczną, rozwija kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów – zarówno samodzielnie jak i w zespole. Oferowany kurs pozwala dowiedzieć się, jak działa wiele powszechnie używanych urządzeń elektronicznych oraz jak samodzielnie zbudować tego typu urządzenia. Zajęcia mają formę warsztatów, których uczestnicy konstruują praktyczne gadżety opierające swoje działanie na nowoczesnych mikroprocesorach i miniaturowych komputerach, takich jak Raspberry Pi.

7. Podstawy programowania w Javie (20h)

Prowadzący: mgr inż. Michał Idzik, mgr inż. Radosław Łazarz

Podczas kursu przedstawimy podstawowe zagadnienia, związane z programowaniem w językach obiektowych na przykładzie języka Java. Uczestnicy kursu będą mieli okazję zmierzyć się z typowymi problemami przy tworzeniu małych aplikacji, nauczyć się obsługi środowiska programistycznego, a także pogłębić umiejętność analitycznego myślenia. Kurs kierujemy do studentów, którzy nie mają doświadczenia w programowaniu lub posiadają jedynie podstawową wiedzę w tym zakresie. Zajęcia prowadzimy od podstaw, a każdy uczestnik ma szansę konsultować problemy i postępy z prowadzącym.

8. Podstawy uczenia maszynowego i wizualizacji danych (20h)

Prowadzący: mgr inż. Radosław Łazarz

W ramach kursu prezentowane będą główne koncepcje i problemy uczenia maszynowego, takie jak uczenie z nadzorem, uczenie nienadzorowane, uczenie ze wzmocnieniem, uczenie reprezentacji czy uczenie ansambli. Uczestnicy poznają zarówno filozoficzne, jak i praktyczne aspekty tych zagadnień. Na zajęciach zostaną omówione kwestie związane z wizualizacją przetwarzanych danych, zarówno tych w małej, jak i wielkiej skali. Kurs będzie miał naturę przeglądową, odwołując się zarówno do klasycznych już metod (SVM, PCA), jak i bardziej współczesnych rozwiązań (CNN, t-SNE). Zadania praktyczne realizowane będą w oparciu o narzędzia dostępne dla języka Python.

9. Programowanie Robotów Mobilnych (20h)

Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Turek, prof. AGH

Kurs obejmuje wprowadzenie w tematykę programowania robotów mobilnych, czyli między innymi: • sterowanie robotem kołowym z napędem różnicowym, robotem z kołami skrętnymi, sterowanie sześcionożną maszyną kroczącą, sterowanie ramieniem manipulacyjnym o sześciu stopniach swobody • sterowniki behawioralne, deliberatywne, pętla see-think-act • wykorzystanie dalmierza ultradźwiękowego w unikaniu kolizji • wykorzystanie detektora światła w zadaniu śledzenia linii • sterowanie robotem z wykorzystaniem czujnika IMU • algorytmy nawigacji, unikanie kolizji, przemieszczanie w labiryntach.

10. Programowanie w języku C++ (30h)

Prowadzący: dr inż. Roman Dębski

Wprowadzenie do C++ obejmujące elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty, a dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych, a także wzorców projektowych i testowania oprogramowania.

11. SMARTowanie – inteligencja w nauce, technie i wokół nas

Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Ożadowicz, prof. AGH

Inteligencja to nieodzowny element funkcjonowania osób wykształconych w społeczeństwie. Jednocześnie, coraz częściej w codziennym języku mediów, debaty społecznej, rozmów, pojawiają się pojęcia sztucznej inteligencji czy rozwiązań technicznych z funkcjami smart. W kursie przeprowadzona będzie, wraz z uczestnikami, szeroka, wielokryterialna analiza funkcjonowania pojęcia inteligencji we współczesnym świecie, w różnych obszarach życia społecznego, akademickiego, technologicznego i nie tylko. Czym jest inteligencja dla współczesnego inżyniera, naukowca, a czym dla internauty, filozofa? Czy urządzenia AGD, domy, miasta mogą być inteligentne – smart – i co to oznacza? To kwesYe warte zastanowienia. Uczestnikom zaproponowane zostaną różne formy realizacji kursu, z wykładami w formule odwróconej klasy (flipped classroom) oraz projektu z elementami podejścia design thinking i krytycznej analizy publikacji naukowych oraz popularno- naukowych podejmujących tematykę inteligencji w szerokim spektrum implementacyjnym.

12. Dassault Systemes „Catia” (30h)

Prowadzący: Dr inż. Piotr Warzecha

Szkolenie Mechanical Design Fundamentals przedstawi zagadnienia związane z pracą w aplikacji Dassault Systemes – Catia v5. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać możliwość modelowania hybrydowego (bryłowego wraz z modelowaniem powierzchniowym). Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia umożliwiające efektywne tworzenie, modyfikowanie oraz analizowanie projektowanych elementów. Pokazane zostaną narzędzia do automatyzacji projektowania poprzez zastosowanie parametryzacji modelów. Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji zawodowych uczestników poprzez opanowanie obsługi oraz efektywne posługiwanie się aplikacją Catia v5 w zakresie: —narzędzi pozwalających na tworzenie i modyfikację szkiców 2D, —narzędzi do tworzenia, modyfikacji oraz analizowania modeli bryłowych, —narzędzi do tworzenia, modyfikacji oraz analizowania modeli powierzchniowych, —narzędzi do tworzenia złożeń oraz dokumentacji technicznej 2D. Uczestnicy szkolenia oprócz pracy z nauczycielem będą wykonywać pracę własną z użyciem manipultorów 3Dconnexion Manipulator SpaceMouse Pro poprzez realizowanie samodzielnych zadań z ww. zakresu zwiększając umiejętności analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

13. Podstawy programowania w Pythonie (30h)

Prowadzący: mgr inż. Filip Kamiński

Kurs „Obliczenia Numeryczne w Pythonie” to wprowadzenie do obliczeń w środowisku Python skierowane do osób, które nie miały wcześniej styczności z tymi zagadnieniami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną zarówno klasyczne metody numeryczne, jak i współczesne, wykorzystywane w praktyce, narzędzia i biblioteki (m.in. NumPy, SciPy, matplotlib, tensorflow). Kurs rozpoczyna wprowadzenie do programowania w Pythonie dla osób niemających wcześniej styczności z tym językiem (2-3 spotkania). Druga część kursu skupia się na zagadnieniach obliczeniowych i problemach praktycznych (uczestnicy mają możliwość wyboru części z tematów, które zostaną zrealizowane).

14. Metody podejmowania decyzji

Prowadzący: dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH

Celem modułu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami teorii podejmowania decyzji oraz głównymi metodami wspomagającymi podejmowanie decyzji w tym decyzji wielokryterialnych. W szczególności w ramach zajęć zostanie omówiona metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) wraz z jej zastosowaniami. Będą również omówione podstawy metody porównywania alternatyw parami oraz innych pokrewnych metod decyzyjnych. W ramach kursu pewien czas zostanie poświęcony podstawom matematycznym niezbędnym do zrozumienia bardziej zaawansowanego materiału. Poznane modele decyzyjne będą implementowane z wykorzystaniem języków programowania R / Python / Java.

15. Od pomysłu po sukces (30h)

Prowadzący: dr hab. inż. Marek Jaszczur, mgr inż. Marta Kuta

Prezentowany kurs to trening wynalazczości i potencjalna kuźnia innowatorów. W trakcie semestru zespół innowatorów zabierze Uczestników w inżynierską podróż, podczas której odkryjemy jak w przeszłości powstawały wynalazki oraz jak rozwijać kreatywność i innowacyjne myślenie. Każdy dostanie swoją szansę i będzie mógł wymyślić, opracować i wykonać prototyp własnego pomysłu na drukarce 3D oraz przetestować swój wynalazek w laboratorium; na koniec dowie się jak go skomercjalizować i z sukcesem zaprezentować. Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój kompetencji zarówno inżynierskich jaki i tzw. miękkich.

16. MATLAB – narzędzie inżynierów (30h)

Prowadzący: dr inż. Sebastian Pakuła

Ten kurs jest dla studentów studiów inżynierskich, którzy chcą nauczyć się wykorzystywać program MATLAB na swoich studiach. MATLAB jest potężnym narzędziem obliczeniowym, które znajduje zastosowanie w zasadzie w każdej dziedzinie inżynierii m.in. automatyka, mechanika, geologia i kartografia, fizyka, a także matematyka. W ramach tego kursu studenci zdobędą solidne podstawy w obszarze programowania w MATLAB oraz opanują podstawowe techniki rozwiązywania problemów inżynierskich przy użyciu tego narzędzia, a także poznają bardziej zaawansowane techniki jak współpraca z czatGPT czy smartphonem.

17. Niekonwencjonalna robotyka – Unconventional Robotics – inspiracje

Prowadzący: dr hab. inż. Adam Krzysztof Piłat, prof. AGH

Zainteresowanie słuchaczy zagadnieniami z zakresu robotyki w tym jej nietypowych zastosowań i stosowanych rozwiązań. Przedstawiony materiał ma skłonić do samodzielnego poszerzania wiedzy w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki i automatyki. Wskazać na potrzebę interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienia i problemy robotyki. Elementem zajęć jest indywidualna (być może pierwsza w czasie studiów na AGH) prezentacja opracowanego zagadnienia przez studenta, na podstawie publikacji naukowej. Celem jest zapoznanie się z materiałem naukowym i jego skrótowe przedstawienie zagadnienia pozostałym słuchaczom. Dalekosiężnym celem jest zainspirowanie słuchaczy do wytrwałej nauki przedmiotów ścisłych, kreatywności i w konsekwencji projektowania i prototypowania nowych rozwiązań. Materiał wykładu w skondensowanej formie obejmuje zagadnienia robotów współpracujących, przemysłu 5.0, elementów robotów (napęd z przekładnią, napęd bezpośredni), jednośladów autonomicznych, robotów-węży, robotów sferycznych, robotów medycznych, robotów magazynowych, robotów wojskowych, roli automatyki, metod projektowania w tym układów sterowania, znaczenia matematyki i fizyki dla prawidłowego funkcjonowania robotów.

18. Nieruchomość dla studenta (30)

Prowadzący: dr inż. Elżbieta Jasińska

W ramach kursu zapoznamy się z rynkiem nieruchomości lokalowych na przykładzie miasta Krakowa. Kursant pozna podstawowe pojęcia związane z nieruchomościami oraz sposobem ich zakupu i wynajmu. Pierwsza część kursu poświęcona będzie analizie krakowskiego rynku nieruchomości pod katem najmu studenckiego. Poznamy rynek akademików komercyjnych i porównany go z tradycyjnym wynajmem i miasteczkiem AGH. Razem wyznaczymy cechy ważne dla wynajmującego oraz porównamy koszt wynajmu w wybranych dzielnicach. Wykorzystamy przy tym portale internetowe gwarantujące analizy przestrzenne oraz ocenę atrakcyjności wybranej lokalizacji.

19. Programowanie w MATLAB

Prowadzący: dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH

Kurs zapewni uczestnikom podstawowe umiejętności w zakresie pracy ze środowiskiem obliczeniowym MATLAB. Omówione zostaną podstawy programowania umożliwiające samodzielną kontynuację nauki MATLAB-a i innych języków programowania. Celem nauczania jest poznanie MATLAB-a jako narzędzia programistycznego, zastosowanie funkcji graficznych oraz wprowadzenie do tworzenia interfejsu graficznego. Szczegółowy program w zakresie programowania będzie dostosowany do potrzeb uczestników, uwzględniając ich poziom zaawansowania i zainteresowania.

20. Metody modelowania MES w zagadnieniach wytrzymałościowych

Prowadzący: dr inż. Filip Matachowski

Kurs ma na celu wprowadzenie do numerycznego modelowania zagadnień wytrzymałościowych (FEA) przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych (MES). W kursie wykorzystywane jest darmowe dla studentów oprogramowanie Siemens Femap oraz Autodesk Inventor, które studenci mogą pobrać i wykorzystywać na swoim komputerze.

21. Wybrane metody datowania bezwzględnego

Prowadzący: dr inż. Joanna Barniak

Zakres kursu przybliża dwie metody datowania bezwzględnego: dendrochronologiczną oraz radiowęglową. Studenci zapoznają się z podstawami obu metod, wykorzystywanym materiałem badawczym oraz sposobem jego przygotowania do badań. Poznają warianty badań dendrochronologicznych oraz wszechstronność wykorzystania metody. Zagadnienia realizowane są w formie klasycznego wykładu, poprzez wykonanie zadanych ćwiczeń oraz w oparciu o wizytę w pracowni dendrochronologicznej.

22. Wielowymiarowość wibroakustyki w środowisku i technice

Prowadzący: dr hab. inż. Janusz Piechowicz, prof. AGH

Wibroakustyka jest nową dziedziną nauki zajmującą się wszelkimi problemami drganiowymi akustycznymi zachodzącymi w przyrodzie, technice, maszynach, urządzeniach, środkach transportu i komunikacji czyli w szeroko pojętym środowisku. Jest dziedziną wiążącą zagadnienia wielu branż naukowych m.in. mechaniki, dynamiki maszyn, teorii drgań, akustyki technicznej, informatyki itd. Do podstawowych zadań wibroakustyki należą: identyfikacja źródeł energii wibroakustycznej, identyfikacja dróg transmisji energii wibroakustycznej, diagnostyka wibroakustyczna, sterowanie energią wibroakustyczną, metody badań procesów wibroakustycznych.

23. Mój pierwszy chip: od tranzystora do organów na chipie, czyli nowoczesna elektronika w pigułce (28h)

Prowadzący: dr inż. Jacek Kołodziej, dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH, mgr inż. Dominik Grochala

W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi technologiami w elektronice, które znajdują zastosowanie w produkcji układów elektronicznych – od pojedynczych tranzystorów do skomplikowanych układów organów na chipie (organs-on-a-chip). Zajęcia prowadzone będą w Zintegrowanym Laboratorium Nanostruktur Sensorowych (ZLNS) i Laboratorium Analizy Biomarkerów (LAB) AGH. Uczestnicy zostaną również zapoznani z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w obszarze nowoczesnej technologii elektronowej realizowanymi w ramach prowadzonych projektów naukowych w IE AGH.

24. Chemia nowych materiałów

Prowadzący: Dr hab. inż. Wojciech Zając, prof. AGH

Na przestrzeni dziejów ludzkości rozwój nowych materiałów był motorem umożliwiającym postęp cywilizacji, nie inaczej jest dzisiaj. Kurs „Chemia nowych materiałów” stanowi wprowadzenie do poznania zasad, na których opiera się współczesna wiedza o tworzeniu nowych materiałów oraz zapoznaje uczestników z różnymi klasami materiałów i ich współczesnymi zastosowaniami.

25. Ciekawostki z obszaru robotyki

Prowadzący: dr hab. inż. Adam Krzysztof Pilat, Prof. AGH

Zajęcia w formie wykładu i konwersatorium mają na celu przybliżyć uczestnikom zagadnienia z obszaru robotyki w zakresie jej niestandardowych zastosowań i rozwiązań. Ciekawostki, nowe pomysły, prototypy mają pobudzić kreatywność i innowacyjność słuchaczy oraz zmotywować do pogłębiania wiedzy w zakresie określonych nauk i technologii. Roboty strukturalnie niestabilne, roboty naśladujące naturę, roboty sferyczne, autonomiczny rower, system transportowy z lewitacją – to tylko niektóre przykłady omawianych zagadnień. Wykład zwraca uwagę na problem interdyscyplinarności, który nabiera szczególnego znaczenia w obszarze robotyki.

26. Podstawy tworzenia bliźniaków cyfrowych układów mechanicznych z wykorzystaniem języka Python (30h)

Prowadzący: dr inż. Mariusz Warzecha

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem modeli wirtualnych obiektów mechanicznych, czyli ich cyfrowych bliźniaków. W takcie kolejnych spotkań uczestnicy pracować będą nad stworzeniem cyfrowego bliźniaka wybranego obiektu, np. robota, pojazdu gąsienicowego, zawieszenia samochodu. W tym celu zostaną zapoznani z językiem Python w zakresie koniecznym do obsługi biblioteki PyChrono, nauczą się tworzenia geometrii przestrzennej z wykorzystaniem oprogramowania CAD oraz zapoznają się z kilkoma zagadnieniami związanymi z mechaniką. Zamierzeniem kursu jest aby na ostatnich zajęciach uczestnicy byli w stanie zaprezentować renderowaną symulację 3D wybranego obiektu.

27. Człowiek i klimat – czy uratujemy planetę?

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Kleczkowski

Ludzkość stoi w obliczu zagrożenia katastrofą klimatyczną. Zmiany klimatu oraz sposoby ich powstrzymania są coraz częściej przedmiotem debaty publicznej i decyzji politycznych. Podstawowa wiedza z tego zakresu staje się coraz bardziej potrzebna inżynierom wszystkich specjalności. Kurs ma formę konwersatorium, w którym prowadzący inicjuje temat dyskusji i w razie potrzeby otwiera nowe wątki. Prowadzący wspiera dyskutantów wiedzą, pomaga ją porządkować i przekonująco uzasadniać swój punkt widzenia. Radzi też, jak wypracowywać wspólne stanowisko. Przed kolejnym spotkaniem prowadzący proponuje temat następnego, sugerując źródła przydatnych informacji. Formuła konwersatorium jest bliska znanej innowacyjnej metodzie nauczania – odwróconej klasy, zawiera też elementy debaty oksfordzkiej.

28. Kurs podstaw programowania w języku Python – Zbuduj swoje pierwsze aplikacje! (30h)

Prowadzący: dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH

Zapraszamy do udziału w naszym kursie, który umożliwi Ci naukę podstaw programowania w języku Python. W ramach tego kursu opanujesz różne typy danych, zmienne, metody, pętle, instrukcje warunkowe i funkcje. Poznasz również podstawy pracy z linii poleceń, dowiesz się, czym jest shell oraz jak efektywnie zapisywać, odczytywać i manipulować danymi. Nie ograniczymy się jedynie do podstawowej składni języka Python. Przejdziemy dalej, wprowadzając Cię w świat budowania bardziej kompleksowych aplikacji. Nauczysz się tworzyć obiekty, klasy, pola i metody, które są kluczowe dla budowy rozbudowanych programów. Dzięki temu nabierzesz umiejętności potrzebnych do opracowywania własnych rozwiązań i tworzenia funkcjonalnego oprogramowania. W trakcie kursu poznasz również system kontroli wersji Git, który jest nieodłącznym narzędziem pracy w branży IT. Dowiesz się, jak tworzyć własne repozytoria oraz jak efektywnie korzystać z metodologii pracy grupowej, które są niezwykle istotne w profesjonalnym środowisku programistycznym. Dołącz do naszego kursu i zbuduj solidne fundamenty programowania w języku Python. Pozwól sobie na rozwój i otwórz drzwi do fascynującego świata tworzenia aplikacji!

29. Największe osiągnięcia myśli ludzkiej

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk

Czym jest cywilizacja? Czym jest osiągnięcie, odkrycie, wynalazek, innowacja? Prehistoria. Geniusz myśli ludzkiej. Wynalazki epoki kamiennej. Ewolucja rodziny człowiekowatych. Społeczności prehistoryczne. Osiągnięcia człowieka rozumnego. Przez rolnictwo do cywilizacji. Społeczności historyczne – starożytne cywilizacje: Egipt, Mezopotamia, Grecja, Rzym. Nowa era. (rok 0 = początek n.e.). Grecja, Rzym. Daleki Wschód. Wybrane przykłady osiągnięć. Renesans XV-XVIII wiek – Wybrane przykłady osiągnięć. XIX  w. – wiek pary i elektryczności. Wybrane przykłady osiągnięć. Rozwój chemii, medycyny i biologii. Historia współczesna, XX i XXI wiek. Wybrane przykłady osiągnięć. Przyszłość nauki.

30. Efekt motyla – wielkie cykle ziemi

Prowadzący: dr hab. Agata Jurkowska, prof. AGH

Ziemia to dynamiczne funkcjonujących system cykli biogeochemicznych związanych z obiegiem pierwiastków, jak również położeniem Ziemi w przestrzeni Wszechświata. Cykle w historii geologicznej ulegały ewolucji i zmianom w zależności od dynamiki procesów tektoniki płyt, ewolucji organizmów żywych, czy zmiany parametrów orbity ziemskiej. Biogeochemiczny obieg pierwiastków kształtuje oblicze Ziemi i wpływa na jej klimat i na rozwój organizmów żywych, a także na nasze codzienne życie. Szkielety organizmów żywych, krystalizujące minerały czy tkanki roślinne absorbują z otoczenia pierwiastki i stanowią źródło ich zapisu izotopowego jakościowego i ilościowego, co pozwala prześledzić losy tych pierwiastków od ich źródła aż do ich pogrzebania w osadzie w formie szkieletów, czy nowopowstających minerałów. Kurs skupia się na wielkich cyklach biogechemicznych głównych pierwiastków, wskazuje na połączenia wielu różnych systemów Ziemi, a także cykli orbitalnych.

31. Piękna polszczyzna dla każdego (10h)

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk

Język jako najbardziej uniwersalny i najsprawniejszy sposób porozumiewania się między ludźmi; od czego zależy piękno i poprawność codziennych wypowiedzi?; grzeczność językowa, grzeczność niejęzykowa, grzeczność ponadjęzykowa, grzeczność pozajęzykowa; zwracanie się do odbiorcy; zachowania powszechnie nieakceptowane; powinności grzecznościowe mężczyzny dżentelmena; norma językowa ogólnopolska a odchylenia regionalne; zasada symetryczności zachowań grzecznościowych; zasada solidarności z partnerem; etykieta językowa jako składnik triady aksjologicznej: dobro – piękno –prawda; piękna polszczyzna? – to proste; praktyczne rady dla każdego.

32. Metoda elementów skończonych w Elektrotechnice

Prowadzący: dr inż. Tomasz Lerch

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem metody elementów skończonych do modelowania i analizy elektromechanicznych przetworników energii. Na zajęciach laboratoryjnych zostanie wykorzystany pakiet ANSYS Maxwell 2D/3D umożliwiający modelowanie i analizę wszystkich zjawisk związanych z elektromagnetyzmem, elektrostatyką oraz zagadnieniami cieplnymi. W trakcie kursu studenci poznawać będą zasady modelowania MES, tworzenie geometrii obiektów, definiowanie materiałów, definiowanie warunków brzegowych, generacje siatki oraz różne typy analizy możliwe do wykonania w oprogramowaniu ANSYS. Przykłady wykorzystywane do analizy na zajęciach laboratoryjnych bazowały będą na elementach wykorzystywanych w praktyce przemysłowej takich jak maszyny elektryczne, transformatory, dławiki. etc.

33. Tutoring ogólnorozwojowy (16h)

Zajęcia, w których następuje rozpoznanie mniej lub bardziej nieuświadomionego potencjału i talentów tutoranta/tutorantki, wskazanie i rozwój pozytywnych cech charakteru i „talentów” przydatnych w życiu, nauce i karierze, rozbudzenie zainteresowań, wzrost samoświadomości sprzyjający podejmowaniu lepszych decyzji życiowych i zawodowych. Tutoring rozwojowy zmierza do dostrzeżenia w sobie nowych możliwości i umiejętności oraz umożliwia ich początkowy, bezpieczny trening pod okiem bardziej doświadczonych członków społeczności akademickiej.

 

INFORMACJE PIT
  1. Każdemu Beneficjentowi korzystającemu z oferty Programu PRYMUSI zostanie wystawiony PIT za rok kalendarzowy, w którym realizował dane benefity Programu, na kwotę wysokości uzyskanych nieodpłatnych świadczeń.

Wzór oświadczenia do celów podatkowych (PDF)

Wzór oświadczenia do celów podatkowych (DOCX)

Jeżeli masz pytania napisz do nas:

 

prymusi@agh.edu.pl

WhatsApp – Centrum Rekrutacji AGH
+48 723 231 063
Komunikacja tylko poprzez wiadomości tekstowe