Informacje opracowane na podstawie Uchwały nr 67/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r. (t.j. uchwała nr 47/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.) w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 oraz Zarządzenia nr 33/2022 Rektora AGH z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji kandydatów posiadających obywatelstwo polskie na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 oraz wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 odbywa się w tym samym trybie i wg tych samych warunków.
 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
 3. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera Uchwała 67/2021 Senatu AGH – tabela 1.
 4. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023, na które będzie prowadzona rekrutacja, zawiera Zarządzenie nr 30/2022 Rektora AGH z dnia 4 maja 2022 r.
 5. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
 6. Kandydat wstępnie zakwalifikowany na kilka kierunków studiów ostatecznie może dokonać wpisu tylko na jeden kierunek.
 7. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

  wzór nr 1

  W = 4 · G + M

  gdzie

  G = 0,75 · G1 + 0,25 · G2

  oraz

  G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale 67/2021 Senatu AGH  – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),
  G2 –
  liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale 67/2021 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale 67/2021 Senatu AGH – Tabela 3 lub 4.
  M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

  UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeliczania punktów dla składników G1, G2, M dla różnych rodzajów matury zamieszczone są poniżej na stronie.

 8. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego G1 i G2 (przedmioty główne wymienione są na stronach poszczególnych kierunków zgodnie z Uchwałą 67/2021 Senatu AGH – Tabela 1), to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 składnika G wskaźnika rekrutacji W.
 9. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacji W wynosi 1000 pkt.
 10. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.
 11. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą 158/2018 Senatu AGH (t.j. Uchwała nr 50/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.) w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich. Laureaci  i finaliści olimpiad oraz  konkursów mogą być przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Na stronach kierunków możesz wyszukać olimpiady, które uprawniają do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.
 13. Przeliczenie wskaźnika rekrutacji nastąpi w systemie e-Rekrutacja po wprowadzeniu przez kandydata ocen oraz po opłaceniu deklaracji.