Informacje opracowane na podstawie Uchwały nr 62/2022 Senatu AGH z dnia 25.05.2022 r. (t.j. uchwała nr 60/2023 z dnia 31.05.2023 r.), Zarządzenia nr 25/2023 Rektora AGH z dnia 23.05.2023 r. oraz pozostałych Uchwał Senatu AGH i Zarządzeń Rektora AGH dostępnych w zakładce Dokumenty.

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024 odbywa się w tym samym trybie i wg tych samych warunków.
 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
 3. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera Uchwała 62/2022 Senatu AGH – Tabela 1.
 4. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH.
 5. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
 6. Kandydat wstępnie zakwalifikowany na kilka kierunków studiów ostatecznie może dokonać wpisu tylko na jeden kierunek.
 7. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

  wzór nr 1

  W = M + 3 · G1 + G2

   

  gdzie

  G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 62/2022 Senatu AGH (t.j. uchwale nr 60/2023 – Tabela 1) w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),
  G2 –
  liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 62/2022 Senatu AGH (t.j. uchwale nr 60/2023 – Tabela 1) w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 62/2022 Senatu AGH (t.j. uchwała nr 60/2023 – Tabela 3 lub 4).
  M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

  Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 62/2022 Senatu AGH (t.j. uchwała nr 60/2023 – Tabela 2

  UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeliczania punktów dla składników G1, G2, M dla różnych rodzajów matury zamieszczone są poniżej na stronie.

 8. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego G1 i G2 (przedmioty główne wymienione są na stronach poszczególnych kierunków zgodnie z Uchwałą 62/2022 Senatu AGH – Tabela 1), to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 wskaźnika rekrutacji W.
 9. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacji W wynosi 1000 pkt.
 10. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.
 11. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą 96/2019 Senatu AGH (t.j. uchwała nr 65/2023 z dnia 31 maja 2023 r.) w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich. Laureaci  i finaliści olimpiad oraz  konkursów mogą być przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Na stronach kierunków możesz wyszukać olimpiady, które uprawniają do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.
 13. Przeliczenie wskaźnika rekrutacji nastąpi w systemie e-Rekrutacja po wprowadzeniu przez kandydata ocen oraz po opłaceniu deklaracji.
  Kandydat może też skorzystać z naszego Kalkulatora rekrutacyjnego, aby obliczyć wstępny wynik wskaźnika rekrutacji.