Etap rejestracji w systemie e-rekrutacja

Jeżeli kwalifikujesz się na studia na podstawie świadectwa lub dyplomu wydanego w zagranicznym systemie oświaty po rejestracji w systemie e -rekrutacja załącz, w celu sprawdzenia uprawnienia do podjęcia studiów oraz przeliczenia ocen na skalę 0-100%, skany:

 • Świadectwa lub innego dokumentu będącego odpowiednikiem polskiego świadectwa dojrzałości, uzyskanego za granicą i uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo – zalegalizowane lub opatrzone apostille,
 • suplementu lub innego oficjalnego dokumentu obejmującego przedmioty zaliczone przez Ciebie w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, jeżeli nie są wskazane na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą,
 • dokumentu przedstawiającego obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana na świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzonym przez szkołę średnią, którą ukończyłeś;
 • dokumentu poświadczającego wyniki egzaminu zewnętrznego kwalifikujący na studia pierwszego stopnia w kraju lub w systemie edukacji, w którym zostało wydane Twoje świadectwo

wszystkie dokumenty wymienione powyżej powinny zostać przetłumaczone na język polski przez:

Oceny ze świadectw po przeliczeniu na skalę od 0-100% są wprowadzane do systemu e-rekrutacja przez CR.

W przypadku, gdy na dokumencie odpowiadającym polskiemu świadectwu dojrzałości/świadectwu maturalnemu nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego.

W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego.

W przypadku kandydata, który na dokumencie stanowiącym podstawę przyjęcia na studia wyższe nie ma wyniku egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym lub równoważnym temu poziomowi, może zostać uznany wynik egzaminu z matematyki organizowany przez AGH. Zakres egzaminu organizowanego przez AGH odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Przykładowe zagadnienia do egzaminu z matematyki PL (pdf).

 

Etap składania podań i wpisów na listę studentów

Jeżeli zostałeś wstępnie zakwalifikowany na studia w celu dokonania wpisu na listę studentów powinieneś złożyć:

 • podanie dostępne w systemie e-rekrutacja
 • świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów ,którego skan został zamieszczony w systemie z tłumaczeniem i legalizacją/apostille
  • wyjątek: dyplomy IB i EB nie wymagają legalizacji/apostille
 • jeśli Twoje świadectwo podlega procedurze uznania przez kuratora oświaty – decyzję administracyjną kuratora oświaty w sprawie jego uznania za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu albo zaświadczenie o złożeniu w kuratorium oświaty dokumentów niezbędnych do uznania świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą.
 • oryginały dokumentów stanowiących podstawę do przeliczenia ocen na skalę 0-100% wraz z tłumaczeniami
 • kartę wpisu z ankietą osobową dostępną w systemie e-rekrutacja

 

Legalizacja/Apostille świadectw lub innych dokumentów wydanych zagranicą uprawniających do podjęcia studiów wyższych

 

Legalizacja

Legalizacja to poświadczenie, że dokument pochodzi z właściwego urzędu – potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci urzędnika zagranicznego. Dzięki temu możesz posłużyć się zagranicznym dokumentem urzędowym w Polsce.

Legalizacja jest wymagana jeżeli świadectwo zostało wydane w państwie, które nie jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

Legalizację może sporządzić:

 

Apostille

Apostille to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci urzędnika zagranicznego. Dzięki temu możesz posłużyć się zagranicznym dokumentem urzędowym w Polsce (apostille to uproszczona forma legalizacji).

Jeżeli świadectwo, które ma stanowić podstawę przyjęcia na studia zostało wydane przez państwo, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych podlega uproszczonej procedurze poświadczania autentyczności.

Lista krajów stron konwencji haskiej dostępna jest pod linkiem HCCH | #12 – Authorities

W każdym państwie różne instytucje są odpowiedzialne za wydawanie apostille do świadectw i dyplomów. Aby uzyskać informację o procedurze należy skontaktować się bezpośrednio z odpowiednią instytucją w kraju, gdzie zostało wydane świadectwo.

Legalizacja dokumentów/ wydawania apostille następuje na wniosek zainteresowanego. Może to potrwać do kilku tygodni w zależności od procedury obowiązującej w państwie, w którego systemie oświaty zostało wydane świadectwo. Złóż wniosek o legalizację/apostille swojego świadectwa odpowiednio wcześnie aby mieć pewność że dotrzymasz terminów rekrutacji.

 

Dyplomy matury międzynarodowej i matury europejskiej są zwolnione z obowiązku uzyskania legalizacji/apostille

 

Uznawalność świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego i stanowiących podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe

 1. Z mocy prawa (bez konieczności poświadczania przez inne instytucje na terenie Polski) za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości są uznawana świadectwa lub dyplomy wydane przez:
 • szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach

dotyczy to następujących państw: AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, CHILE, CHORWACJA, CYPR, CZECHY, DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA, GRECJA, HISZPANIA, IRLANDIA, ISLANDIA, IZRAEL, JAPONIA, KANADA, KOREA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, MALTA, MEKSYK, NIDERLANDY, NIEMCY, NORWEGIA, NOWA ZELANDIA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWAJCARIA, SZWECJA, TURCJA, USA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY.

 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie;
 • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

Umowy dwustronne Umowy dwustronne – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje dokumenty o wykształceniu z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam, oraz z następujących państw obecnie nieistniejących: Czechosłowacja, Jugosławia (SFRJ), NRD, ZSRR

Umowy wielostronne Umowy wielostronne – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Posiadacz świadectwa maturalnego wydanego za granica uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.

 

Świadectwa przedstawiane w rekrutacji, za wyjątkiem dyplomów IB i EB, powinny być zalegalizowane/opatrzone apostille i przetłumaczone na język polski.

 

 1. Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty

Jeżeli świadectwo nie jest uznawane z mocy prawa za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości niezbędne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez kuratora oświaty mające na celu uznanie świadectwa zagranicznego za dokument potwierdzający uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa.

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Adresy kuratoriów oświaty dostępne są pod linkiem Kuratoria oświaty – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wnioski o uznanie wykształcenia można składać przez cały rok we właściwym kuratorium oświaty. Procedura może trwać od 1 do 2 miesięcy.

Jeżeli Twoje świadectwo wymaga uznania z przez kuratora oświaty jesteś zobowiązany przedstawić w trakcie dokonywania wpisu na studia decyzję administracyjną wydaną przez kuratora oświaty, ewentualnie zaświadczenie o złożeniu dokumentów w kuratorium.

 

Świadectwa przedstawiane w rekrutacji powinny być zalegalizowane/opatrzone apostille i przetłumaczone na język polski.