Strona Centrum Rekrutacji - Posiadam tytuł licencjata. Czy mogę kandydować na dowolny kierunek studiów drugiego stopnia?

Posiadam tytuł licencjata. Czy mogę kandydować na dowolny kierunek studiów drugiego stopnia?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny.


W przypadku niespełniania warunku posiadania wymaganego tytułu inżyniera uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich możliwe jest w oparciu o czterosemestralny program studiów zatwierdzony przez Senat.

W przypadku niespełniania warunku posiadania wymaganego tytułu inżyniera oraz posiadania przez kandydata szczególnych osiągnięć uzyskanych w ramach kształcenia akademickiego możliwe jest kandydowanie na studia trzysemestralne kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera tylko wtedy, gdy uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich nastąpi na zasadach określonych w rozstrzygnięciu Dziekana Wydziału odpowiedzialnego za kształcenie na danym kierunku studiów wydanym na wniosek kandydata.

W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji, złożyć wniosek do właściwego Dziekana o zgodę na podjęcie studiów i wyznaczenie brakujących kompetencji oraz sposobu i terminu ich uzupełnienia. Dziekan wydaje rozstrzygnięcie w tej sprawie. W przypadku wyrażenia zgody na podjęcie studiów, pomimo nie spełnienia warunku wymienianego w §6 ust. 11 uchwały nr 62/2022 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. (tekst jednolity uchwała nr 60/2023 z dnia 31 maja 2023 r.), Dziekan podaje w rozstrzygnięciu sposób wraz z terminem uzupełnienia brakujących kompetencji inżynierskim pod rygorem nie ukończenia studiów w przypadku nie dopełnienia wymienionych czynności. Od rozstrzygnięcia Dziekana nie przysługuje odwołanie.

Kandydat rozstrzygnięcie Dziekana załącza w systemie e-Rekrutacja do deklaracji kierunku, którego to rozstrzygnięcie dotyczy. Niedopełnienie tych czynności w terminie wyznaczonym na składanie deklaracji, określonym w zarządzeniu Rektora ws. kalendarza rekrutacji na studia drugiego stopnia, skutkuje niemożnością uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek studiów. W przypadku uzyskania zgody aplikant uzyskuje status kandydata po dopełnieniu wszystkich pozostałych formalności związanych z rekrutacją na dany kierunek. Brak zgody Dziekana na uzupełnienie kompetencji inżynierskich eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego na wskazany kierunek studiów.

O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTACIE