Informacje opracowane na podstawie Uchwały nr 48/2024 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2024 r. Zarządzenia nr 30/2024 Rektora AGH w Krakowie z dnia 23 maja 2024 r. oraz pozostałych aktów prawnych dostępnych w zakładce Dokumenty.

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025 odbywa się w tym samym trybie i wg tych samych warunków.
 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
 3. Podczas rejestracji w systemie e-Rekrutacja, obowiązkiem kandydata jest potwierdzenie swojej tożsamości przy użyciu aplikacji mObywatel (z załączonym polskim dowodem osobistym).
 4. Kierunki studiów pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera Uchwała 48/2024 Senatu AGH – Tabela 1.
 5. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
 6. Kandydat wstępnie zakwalifikowany na kilka kierunków studiów ostatecznie może dokonać wpisu tylko na jeden kierunek.
 7. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

  wzór nr 1

  WR = M + 3 · G1 + G2

   

  gdzie

  G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 48/2024 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),
  G2 –
  liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 48/2024 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 48/2024 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).
  M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

  Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 48/2024 Senatu AGHTabela 2

  UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeliczania punktów dla składników G1, G2, M dla różnych rodzajów matury zamieszczone są poniżej.

  a) EGZAMIN MATURALNY – egzamin przeprowadzany od 2005 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w celu uzyskania świadectwa dojrzałości. Wyniki egzaminu maturalnego są wyrażone w skali 0-100%

  b) EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI – egzamin przeprowadzany do 2005 roku. Wyniki egzaminu dojrzałości są przedstawione na świadectwie dojrzałości w skali 2-5 albo 1-6.

  c) INTERNATIONAL BACCALAUREATE (matura międzynarodowa) – egzamin kończący program Diploma Programme. Dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma wydawany przez organizację International Baccalaureat Organisation w Genewie można uzyskać jedynie po ukończeniu szkoły realizującej Diploma Programme. International Baccalaureate Diploma są uznawane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji.

  d) EUROPEAN BACCALAUREATE (matura europejska) – egzamin kończący cykl nauczania wyłącznie w Szkołach Europejskich lub Szkołach Europejskich Akredytowanych. Dyplomy European Baccalaureate, wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o statucie Szkół Europejskich są uznawane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji.

  e) ŚWIADECTWA ZAGRANICZNE – wszystkie świadectwa i dyplomy wydane w ramach innych niż polski systemach oświaty, uprawniające do podjęcia studiów wyższych w kraju ich wydania. Świadectwa i dyplomy uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz świadectwa objęte umowami międzynarodowymi nie wymagają dokonywania dodatkowych formalności i są uznawane z mocy prawa. Pozostałe wymagają decyzji administracyjnej kuratora oświaty. Jeżeli posiadasz wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi tutaj.

 8. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego G1 i G2 (przedmioty główne wymienione są na stronach poszczególnych kierunków zgodnie z Uchwałą 48/2024 Senatu AGH – Tabela 1), to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 wskaźnika rekrutacji W. Ten sam przedmiot może być uznany w G1 i G2 jednocześnie.
 9. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacji W wynosi 1000 pkt.
 10. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.
 11. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą 49/2024 Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów mogą być przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Na stronach kierunków możesz wyszukać olimpiady, które uprawniają do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.
 12. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AGH z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.
 13. Przeliczenie wskaźnika rekrutacji nastąpi w systemie e-Rekrutacja po wprowadzeniu przez kandydata ocen oraz po opłaceniu deklaracji.
  Kandydat może też skorzystać z naszego Kalkulatora rekrutacyjnego, aby obliczyć wstępny wynik wskaźnika rekrutacji.