PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

15

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarach budownictwo,
• inżynieria środowiska i górnictwo, przyczyn i skutków degradacji środowiska, z uwzględnieniem działalności wydobywczej, metod oceny stopnia degradacji środowiska oraz sposobów jego rewitalizacji, podstawowych zasad projektowania w skali urbanistycznej,
• formalno-prawnych procedur planistycznych, środowiskowych i rewitalizacyjnych, metod waloryzacji i zabezpieczania infrastruktury przemysłowej i obiektów podziemnych oraz adaptacji dla współczesnych funkcji, budownictwa, z uwzględnienie ekologicznych rozwiązań w architekturze, narzędzi ekonomiczno-finansowych oraz zarządzania i marketingu procesem rewitalizacji, społecznych aspektów rewitalizacji

Absolwent Kierunki Potrafi:
• posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie procesów fizycznych i technicznych oraz wykorzystać poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych,
• określić stopień degradacji środowiska za pomocą aparatury chemicznej w laboratoriach oraz biologicznych metod oceny toksyczności, a następnie opracowywać i zinterpretować wyniki badań,
• wykonać analizę urbanistyczną i zaproponować możliwe wdrożenia projektowe, ocenić walory infrastruktury przemysłowej, dobrać metody zabezpieczenia i konserwacji oraz określić optymalne kierunki adaptacji, określić zasady budowy na terenach zdegradowanych,
• wykonać prostą analizę ekonomiczno-finansową inwestycji rewitalizacyjnej oraz kosztorys projektowanych elementów zagospodarowania terenu,
• określić potrzeby społeczne i uwzględnić je w procesie rewitalizacji, pracować w interdyscyplinarnym zespole specjalistów w ramach realizacji inwestycji rewitalizacyjnych

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Zakres obejmuje: poznanie procesów technologicznych i ich wpływu na środowisko m.in. w branży górniczej, sposobów bieżącej naprawy szkód, likwidacji zakładu oraz rekultywacji terenów zdegradowanych w nawiązaniu do ich docelowej rewitalizacji. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lafarge-Holcim, Cemex Polska Sp. z o.o. czy LMBV mbH (niemiecka spółka zajmująca się rekultywacją kopalń)

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych,
• laboranci i kadra naukowo-badawcza,
• kierownicy projektu,
• specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko,
• analitycy finansowi,
• obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji,
• konsultanci ds. rewitalizacji,
• właściciele firm

Miejsca Pracy:
Zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe), specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowo-badawcze, firmy realizujące usługi w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych, firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, biura projektowe, firmy konsultingowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska, firmy zajmujące się restrukturyzacją i rekultywacją kopalń, agencje rozwoju przemysłu, regionu, własna działalność gospodarcza obejmująca różne aspekty rewitalizacji. AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi ten unikatowy kierunek. Program kierunku wpisuje się w europejskie standardy, a także krajowe plany rewitalizacji regionów górniczych.

OKIEM KANDYDATA

Unikatowe i jedyne w Polsce studia łączące wiedzę z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa i górnictwa i geologii. Dzięki, którym masz realny wpływ na otoczenie, w jakim żyjesz i pracujesz. Analizy, inwentaryzacje, oceny opłacalności to tylko część warsztatu pracy, dzięki któremu wspólnie ze społeczeństwem możesz wpłynąć na krajobraz.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź