PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis kierunku

Kierunek objęty partnerstwem służb specjalnych RP

Kierunek studiów jest objęty umowami partnerskimi ze służbami specjalnymi RP – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerią Wojskową.
Studenci mają bezpośredni kontakt z partnerami kierunku, którzy uczestnicząc w procesie dydaktycznym (m.in. wykłady otwarte, zajęcia eksperckie) nadają wyjątkowy walor praktyczny całemu procesowi kształcenia.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

Szeroko rozumianej kryminalistyki, w tym w szczególności:

 • informatyki śledczej,
 • pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji,
 • sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym śladów cyfrowych,
 • identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym
  w cyberprzestrzeni,
 • wykorzystywania technologii cyfrowych dla potrzeb działań operacyjnych i procesowych,
 • wybranych gałęzi prawa, związanych z zakresem przedmiotowym kierunku studiów,
 • metod i sposobów działania organów systemu bezpieczeństwa państwa,
 • ochrony informacji niejawnych.

Dodatkowo, absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada niezbędną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym, a także umie korzystać z ultraczułych metod analitycznych.

Absolwent potrafi:

 • poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń i oprogramowania stosowanych w technice śledczej,
 • zaprojektować i wykonać narzędzia programowe do zastosowań w informatyce śledczej,
 • zidentyfikować i zabezpieczyć miejsce zdarzenia kryminalistycznego, w tym zabezpieczyć ślady przy zastosowaniu właściwych metod i technik,
 • zidentyfikować i praktycznie wykorzystać źródła informacji OSINT,
 • rozpoznać i zneutralizować zagrożenia bezpieczeństwa środowiska sieciowego,
 • zaprojektować i wykonać elementy systemu bezpieczeństwa dla podmiotów gospodarczych oraz zapewnić jego właściwe funkcjonowanie,
 • opracować dokumentację bezpieczeństwa informacji, w tym dla niejawnych systemów teleinformatycznych,
 • współpracować z organami ochrony prawnej uwzględniając specyfikę form i metod ich działania,
 • prawidłowo sformułować przedmiot i przeprowadzić ekspertyzę kryminalistyczną
  w zakresie wybranej specjalności,
 • dokonywać wyboru właściwych technik analitycznych i eksperymentalnych w celu rozwiązania problemu,
 • współpracować ze specjalistami z pokrewnych dyscyplin.

Praktyki:

Przewiduje się, że wybrani studenci, pod warunkiem zakwalifikowania i spełnienia wymagań związanych ze specyfiką instytucji partnerskich, będą mogli odbywać praktyki studenckie
u partnerów kierunku.

Przewiduje się także możliwość odbywania praktyk w instytucjach publicznych oraz
w podmiotach komercyjnych, szczególnie w pionach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (sektor IT, bankowy, ubezpieczeniowy itp.).

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

 • specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego,
 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
 • analitycy danych,
 • integratorzy technologii cyfrowych stosowanych w kryminalistyce i szerzej dla potrzeb instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
 • specjaliści ds. odzyskiwania i rekonstrukcji danych,
 • audytorzy systemów IT,
 • pracownicy kancelarii tajnych,
 • specjaliści-pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych i farmaceutycznych, biotechnologicznych itp.

 

Prezentacja Kierunku…

OKIEM KANDYDATA

Studia dla Jamesa Bonda, CSI polskie zagadki kryminalne 😊
Marzy Ci się coś więcej niż kariera w policji czy prywatnego detektywa, a może zastanawiasz się, co można wyczytać z plamy krwi i do czego jest potrzebna drukarka 3D w kryminalistyce. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane w trakcie studiów. Liczymy na twoją dociekliwość, spostrzegawczość i zapał do nauki.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź