PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Matematyka

Fizyka

Informatyka

LICZBA MIEJSC

200

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, topologia, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi: formułować twierdzenia i definicje z podstawowych działów matematyki, przedstawić w sposób zrozumiały poprawne rozumowania matematyczne takie jak dowodzenie twierdzeń oraz obalanie hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów, rozpoznać formalne struktury matematyczne związane z podstawowymi działami matematyki oraz zna ich podstawowe własności i rozumie ich znaczenie w konstrukcji stosowanych modeli matematycznych oraz jest przygotowany do kształcenia specjalistycznego na studiach drugiego stopnia w zakresie zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem: matematyki finansowej, matematyki ubezpieczeniowej i statystycznej analizy danych, matematyki obliczeniowej i komputerowej, zastosowań w informatyce, zarządzaniu oraz w naukach technicznych i przyrodniczych. Potrafi posłużyć się oprogramowaniem służącym do obliczeń symbolicznych i numerycznych (Mathematica, Statistica) i zna wybrane języki programowania (C++, Python) oraz potrafi samodzielnie pracować z specjalistyczną literaturą naukową, także w języku angielskim.

Praktyki:
Studenci odbywają praktyki studenckie w ramach programu studiów w wymiarze 3 tygodni. Studenci są wspierani w poszukiwaniu miejsc praktyki tak, aby były one związane z kierunkiem studiów. W czasie realizacji praktyki mogą zapoznać się ze stosowaniem metod matematycznych w zadaniach stawianych przed matematykiem w pracy zawodowej. Praktyki są realizowane w urzędach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, zakładach usługowych lub przemysłowych. Dodatkową wiedzę o rynku pracy dla absolwenta oraz wymaganiach pracodawców można uzyskać biorąc aktywny udział w pracach studenckich kół naukowych przy Wydziale Matematyki Stosowanej: Koła Naukowego Modelowania Finansowego, Studenckiego Koła Matematyków AGH, Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych. Na drugim stopniu studiów odbywają się zajęcia prowadzone przez Wydział Matematyki Stosowanej wspólnie z pracodawcami w ramach umów dwustronnych (Ericsson, HSBC, UBS).

Perspektywy Zawodowe:

Ponad 90% absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuuje studia matematyczne drugiego stopnia. Program studiów drugiego stopnia ma charakter indywidualny, ponadto ambitni studenci mają możliwość studiowania jednocześnie dwóch specjalności.

W zależności od ukończonej specjalności absolwenci studiów drugiego stopnia mogą pracować jako: pracownicy naukowi i dydaktyczni, analitycy, logistycy, numerycy, specjaliści z zakresu symulacji procesów technologicznych i przyrodniczych, specjaliści ds. operacji finansowych i bankowych, specjaliści ds. funduszy inwestycyjnych, specjaliści ds. instrumentów pochodnych, specjaliści zarządzający ryzykiem lub portfelem papierów wartościowych, specjaliści tworzący i weryfikujący z rynkiem modele matematyki finansowej, specjaliści ds. aktuarialnych, doradcy inwestycyjni, specjaliści z zakresu symulacji procesów technologicznych i przyrodniczych, numerycy, specjaliści w branży IT, programiści, specjaliści szeroko pojętych metod optymalizacji.

Miejsca Pracy:

Typowymi miejscami pracy dla absolwentów matematyki są uczelnie i jednostki badawcze z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych, administracja publiczna i państwowa, banki, fundusze inwestycyjne, giełda, firmy ubezpieczeniowe, firmy informatyczne, telekomunikacja, duże zakłady przemysłowe w dowolnej branży.

Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają kompetencje i umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy: umiejętność logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Mocna pozycja absolwentów Wydziału Matematyki Stosowanej na rynku pracy jest potwierdzana np. w rankingu „Perspektywy” dla kierunków matematycznych, gdzie matematyka na WMS zajmuje wysokie miejsca w kategoriach dotyczących preferencji pracodawców i ekonomicznych losów absolwentów kierunków matematycznych. Jak wskazują prowadzone badania prawie 100% absolwentów kierunku studiów drugiego stopnia znajduje pracę w niedługim czasie od ukończenia studiów. Zdecydowana większość absolwentów deklaruje wysoki stopień zgodności wykonywanej pracy zawodowej z wykształceniem uzyskanym na kierunku studiów. Ponadto absolwenci zgodnie wskazują ukończony kierunek studiów jako czynnik decydujący o przyjęciu do pracy.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź