PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Geografia

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

75

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu specyfiki i rynku metali nieżelaznych, zapotrzebowania i horyzontalnych potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako całości, konkurencji lokalnej i globalnej, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, przemysłowej realizacji procesów, systemów planowania, organizacji i doskonalenia produkcji. W szczególności absolwent posiada wiedzę w zakresie rysunku technicznego, grafiki inżynierskiej, komputerowego modelowania i symulacji procesów, metalurgii, odlewnictwa, metaloznawstwa, obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej i recyklingu metali nieżelaznych, inżynierii jakości, środowiska i bezpieczeństwa, informatyki, automatyki i robotyki, statystyki, metod badań materiałów i monitorowania procesów, podstaw zarządzania produkcją, usługami i personelem w firmie, marketingu przemysłowego, controllingu produkcji, logistyki i LeanSigma.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w inżynierii produkcji i jakości, nauce o materiałach i technologiach w przemyśle metali nieżelaznych, przygotować dobrze udokumentowane opracowanie dotyczące problemów inżynierii produkcji i jakości, przygotować prezentację ustną z zagadnień inżynierii produkcji i jakości, planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary i symulacje komputerowe przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków, zaprojektować proces produkcyjny, w tym urządzenia i oprzyrządowanie wraz z systemem zarządzania tymi obiektami, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne w różnorodnych technikach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, ocenić przydatność metod i narzędzi w obszarze badań materiałów i monitorowania procesów, zarządzania produkcją, usługami i personelem, marketingu przemysłowego, controllingu produkcji i logistyki służących do rozwiązania praktycznych zadań oraz wybrać i zastosować optymalne.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają cztery tygodnie. Odbywają się w czasie letniej przerwy na szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową w ramach realizacji pracy dyplomowej magisterskiej. Program studiów oferuje liczne praktyki w ponad stu zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice S.A, Hutmen S.A., Aluminium Konin S.A., Tele-Fonika Kable S.A., Grupa Kęty S.A., firm z Doliny Lotniczej m.in. Pratt&Whitney Rzeszów S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., firm z branży motoryzacyjnej m.in. Fiat Auto Poland S.A., Valeo Autosystemy Sp. z o.o., firm z branży odlewniczej m.in. Consolidated Precision Products Poland Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. oraz wielu innych polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, oraz instytutach badawczych branży metali nieżelaznych i pokrewnych. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako inżynierowie działów produkcji, jakości, badawczo-rozwojowych we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych z branży metali nieżelaznych i wysokich technologii, specjaliści planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem, doskonalenia i optymalizowania procesów technologicznych i organizacyjnych, w oparciu o metodologię Six Sigma, Lean Manufacturing, Kaizen, specjaliści w obszarze rozwoju firmy oraz nowych produktów i technologii w przedsiębiorstwach stosujących rozwiązania Industry 4.0 i Smart Factory, pracownicy w jednostkach naukowo-dydaktycznych oraz jako właściciele przedsiębiorstw w branży metali nieżelaznych i pokrewnych.

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem, zastosowaniem i recyklingiem metali nieżelaznych oraz systemami planowania, organizacji i doskonalenia produkcji m.in. w przemyśle metalurgiczny, przetwórczym, lotniczym, motoryzacyjnym, budowlanym, kosmicznym, biura projektowe, jednostki naukowo-badawcze, laboratoria badawcze, niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania, zastosowania i recyklingu metali nieżelaznych oraz systemów planowania, organizacji i doskonalenia produkcji, własna działalność gospodarcza w branży metali nieżelaznych i pokrewnych.

OKIEM KANDYDATA

Stawiasz na jakość nie ilość? Cechują Cię wysokie umiejętności interpersonalne, a jednocześnie lubisz mieć wszystko zaplanowane i zorganizowane? Dzięki studiom na kierunku IPiJ na rynek pracy wejdziesz z unikatową wiedzą z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź