PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

48

Studia
stacjonarne

24

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3250

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• zagadnień matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nauki o materiałach,
• podstawowych zasad termodynamiki i wymiany ciepła,
• przemian fazowych zachodzących w materiałach,
• podstawowych praw mechaniki i wytrzymałości materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i łączenia,
• podstawowych zagadnień metalurgii proszków, inżynierii powierzchni oraz inżynierii spajania,
• zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych,
• metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów,
• wytwarzania nowoczesnych tworzyw metalicznych, ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów

Absolwent Potrafi:
• pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł,
• integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
• opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania,
• dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów,
• posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących materiały,
• wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań,
• dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
• ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
• ocenić właściwości materiałów na podstawie znajomości ich struktury i mikrostruktury,
• dobrać odpowiednią obróbkę cieplną lub cieplno-plastyczną do otrzymania założonych właściwości materiałów,
• potrafi na podstawie prostych modeli fizycznych obliczyć podstawowe parametry elektryczne, magnetyczne, optyczne i cieplne materiałów,
• rozwiązywać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej przy wykorzystaniu metod komputerowych,
• wykorzystać metody badania mikro- i nanostruktury materiałów do ich charakterystyki,
• zaprojektować procedury badawcze zmierzające do określenia mikrostruktury i właściwości interesującego go materiału,
• zidentyfikować mechanizmy zniszczenia i procesy zużycia materiałów na podstawie badań fraktograficznych,
• wykonać podstawowe obliczenia (pole temperatury, strumień ciepła, gęstość strumienia ciepła, współczynnik wymiany ciepła) z zakresu ustalonego przewodzenia, przejmowania i promieniowania ciepła,
• wskazać praktyczne zastosowanie materiałów na podstawie ich składu chemicznego, struktury lub właściwości

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, działami organizacji produkcji, organizacją i przebiegiem procesu technologicznego, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych, pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH poszczycić się może współpracą z wieloma zakładami przemysłowymi i instytutami badawczymi, które oferują również praktyki dla studentów kierunku Zaawansowane Materiały Inżynierskie. Do najważniejszych firm należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch i Macrologic, a także instytuty naukowe i badawcze, spośród których wymienić można Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• specjaliści z zakresu projektowania elementów,
• inżynierowie nadzoru i inżynierowie materiałowi,
• specjaliści w zakresie wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika),
• eksperci materiałowi, technolodzy w zakresie obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej oraz technologii spajania,
• doradcy w zakresie doboru materiałów oraz projektowania nowych stopów,
• specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych z nowoczesnymi technologiami materiałowymi,
• specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska,
• specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości

Miejsca Pracy:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi, a studenci i absolwenci są cenieni i chętnie zapraszani do współpracy z firmami, gdzie znajdują zatrudnienie, często już w trakcie trwania ostatniego semestru studiów II stopnia, w ramach realizowanych dodatkowych staży i praktyk przemysłowych. Zakres staży jest ściśle powiązany z tematem przygotowywanej pracy magisterskiej.
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w:
• przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych właściwościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu,
• biurach projektowych,
• jednostkach kontroli jakości,
• laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych,
• jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów,
• we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych,
• w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska,
• w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej,
• w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź