PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

72

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Matematyki, fizyki, chemii, informatyki, metod numerycznych, właściwości materiałów stosowanych w mechatronice, podstaw elektroniki i elektrotechniki, robotyki, napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych, metrologii, metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, znajomości metod obliczeniowych i narzędzi niezbędnych do analizy wyników eksperymentu, mechaniki technicznej, automatyki i teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, podstaw IT, metod i technik programowania, teorii konstrukcji maszyn precyzyjnych, w tym teorii maszyn i mechanizmów, metodologii projektowania urządzeń mechatronicznych oraz metod i technik stosowanych w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji, narzędzi komputerowych do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych, posiada wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw patentowych, posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi: pracować indywidualnie i w zespole jak również kierować małym zespołem, potrafi opracować dokumentację oraz przygotować, przedstawić i przeprowadzić dyskusję na temat realizacji zadania, potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych, potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, potrafi korzystać z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniu procesu ich wytwarzania, potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych, potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Praktyki:
W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektant, konstruktor, inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji), mechatronik.

Miejsca Pracy:
Biura projektowe (zajmujące się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi), firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne, jednostki naukowo-badawcze oraz przemysłowe w zakresie badań i rozwoju, prac doświadczalnych i testowania układów mechanicznych, mechatronicznych lub sterowania, prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jak wskazują prowadzone badania, ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Inżynieria Mechatroniczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów obejmującym zagadnienia z obszarów mechaniki, sterowania, informatyki i elektroniki. Kierunek Inżynieria Mechatroniczna w roku 2016 w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” został wybrany najlepszym kierunkiem w łączonej grupie Automatyki i Robotyki oraz Mechatroniki.

OKIEM KANDYDATA

Niestraszne Ci godziny spędzone nad rozwiązywaniem skomplikowanych problemów logicznych? Od podszewki chcesz poznać techniki komputerowego wspomagania prac oraz nauczyć się kilku języków programowania? Kierunek studiów może być jeden: inżynieria mechatroniczna. W trakcie studiów nauczysz się projektować poszczególne elementy, urządzenia czy całe systemy mechatroniczne. Poznasz również zaawansowane narzędzia wykorzystywane w branży technicznej.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź