PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

1800

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Rozumienia podstawowych praw, procesów i zjawisk zachodzących w środowisku oraz istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i projektowania obiektów inżynierii środowiska, mechanizmów prawno-ekonomicznych oraz zasad dotyczących racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, monitorowania i opisu czynników wpływających na przekształcenia środowiska i oceny skutków tych przekształceń metodami obliczeniowymi i pomiarowymi, metod ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, wód, gleb i klimatu akustycznego, zasad, metod i technologii stosowanych w gospodarce odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, zasad projektowania wybranych urządzeń ochrony środowiska, budynków i budowli oraz instalacji wodnych, gazowych, grzewczych i wentylacyjnych.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego, procesów migracji i przemian substancji w środowisku, doboru lub stosowania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik, metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, metod rozwiązywania skomplikowanych zadań obliczeniowych, pomiarowych i projektowych istotnych z punktu widzenia danej specjalności.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi: identyfikować i analizować większość zagrożeń wynikających z emisji substancji i energii do środowiska, posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi oraz przepisami prawnymi stosowanymi w inżynierii środowiska oraz, w ocenie stanu środowiska i wpływu na środowisko, korzystać z zasobów i systemów informacji przestrzennej oraz wybranych narzędzi informatycznych stosowanych do wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska, dobierać odpowiednie metody i techniki wykorzystywane w ochronie, kształtowaniu i odnowie środowiska oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań, zaprojektować m.in. wybrane budowle i instalacje budowlane, proste urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczalnię ścieków dla wybranej jednostki osadniczej i wybrane instalacje przetwarzania odpadów, a także wykonać projekt techniczny rekultywacji, interpretować i przygotowywać niektóre dokumenty wynikające ze stosowania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź