PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W szczególności zna podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, oraz uwarunkowań społeczno-psychologicznych ruchu turystycznego. Zna podstawy nauk o Ziemi, w tym geologii, geomorfologii, geografii i ochrony przyrody oraz rozumie podstawowe związki pomiędzy procesami przyrodniczymi, działalnością człowieka i dziedzictwem górniczym. Zna podstawy ekonomii i biznesu oraz zasady działania przedsiębiorstwa turystycznego, rozumie zasady tworzenia produktu geoturystycznego, jego znaczenia edukacyjnego i wykorzystania w kreowaniu atrakcji turystycznych, oraz reguły promocji i informacji turystycznej.

Absolwent Potrafi:
Zastosować podstawową wiedzę przyrodniczą, społeczną i humanistyczną w przemyśle turystycznym. W szczególności potrafi: zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę tematyczną turystyczną, zastosować wiedzę z zakresu psychologii i socjologii w pracy pilota i przewodnika, opracować elementy kampanii promocyjnej atrakcji turystycznej, umie zaprojektować elementy zagospodarowania obiektu turystycznego, opisać i wyjaśnić związki pomiędzy budową geologiczną i morfologią a historią i zagospodarowaniem terenu, potrafi zaprojektować zrównoważoną turystykę na obszarach chronionych, zarządzać firmą turystyczną w zakresie obowiązującego prawa.

Praktyki:
„Zajęcia terenowe z Nauk o Ziemi w turystyce” – wybrane procesy geologiczne kształtujące obiekty geoturystyczne; „Zajęcia terenowe z atrakcji turystycznych Polski” – różnorodność i wykorzystanie w turystyce obiektów geoturystycznych; „Zajęcia terenowe z kartografii turystycznej” – zastosowanie metod kartograficznych w turystyce; „Praktyka zawodowa” – staż w firmach i instytucjach turystycznych. „Zajęcia terenowe: obiekty geoturystyczne Europy” – przykłady udostępnienia i zagospodarowania obiektów geologicznych; „Praktyki dyplomowe” powiązane z podjętą tematyką realizowanych prac. W ramach innych przedmiotów odbywają się wyjazdy szkoleniowe do wybranych obiektów turystycznych.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować w różnorodnych sektorach powiązanych z turystyką i ochroną przyrody, jako: specjaliści i projektanci z zakresu turystyki i geoturystyki, specjaliści z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem górniczym, specjaliści z zakresu tworzenia produktów turystycznych i geoturystycznych, konsultanci do spraw turystyki, geoturystyki, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, specjaliści do spraw zarządzania przestrzenią geologiczną w turystyce.

Miejsca Pracy:
Absolwenci kierunku Geoturystyka mogą pracować na różnych stanowiskach w: jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki), organizacjach i firmach turystycznych (krajowych i zagranicznych) ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kwalifikowanej tematycznej i specjalistycznej, własnych firmach turystycznych, jako pilot lub przewodnik turystyczny, w centrach edukacyjnych, instytucjach naukowych i resortowych, parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV.

OKIEM KANDYDATA

Kochasz podróże, od miasta wolisz trekking poza nim albo marzysz o wyprawie na Islandię? Interesuje Cię ekologia, historia Ziemi, procesy pod nią zachodzące, a może chciałbyś pracować w branży turystycznej? Te wszystkie aspekty łączą w sobie studia na geoturystyce. Dostaniesz nie tylko pakiet wiedzy przyrodniczej, społecznej i humanistycznej, którą bez problemu zastosujesz w pracy przewodnika czy pilota, przygotowaniu kampanii reklamowej, ale również możesz wyspecjalizować się z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem górniczym.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź