PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Podstawowych zagadnień z nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej, nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego), górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostępnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce, geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż.

Absolwent Potrafi:
Wyjaśnić zjawiska i procesy geologiczne, scharakteryzować i rozpoznawać główne formy geomorfologiczne, rozróżnić podstawowe typy skał w obserwacji makro i mikroskopowej, rozpoznawać skład mineralny, podstawowe typy genetyczne rud, kopalin energetycznych, chemicznych i skalnych, wraz ze wskazaniem kierunków gospodarczego wykorzystania, dokonać wstępnego doboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych, wyznaczyć elementy ułożenia warstw i granic złoża w profilu pionowym i poziomym, opracować schemat przygotowania i poboru próbek geologicznych wraz z oszacowaniem błędów losowych i systematycznych wyników opróbowań, oszacować zasoby złóż metodami geologicznymi i statystycznymi, przełożyć informację geologiczno-górniczą w stosowną informację ekonomiczną oceniając wartość kopaliny i surowca mineralnego, zaprojektować i zrealizować cykl projektu geologiczno-górniczego (surowcowego) w odniesieniu do uwarunkowań geologicznych, górniczych, technologicznych, prawnych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, EDF Polska, ABB

Perspektywy Zawodowe:
Specjaliści inżynierowie w zakresie oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej, specjaliści w zakresie opracowań kartograficznych w służbach geologicznych, pracownicy administracji państwowej i samorządowej, geolodzy poszukiwawczy przy projektach eksploracyjnych, inżynierowie w oddziałach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, inżynierowie gospodarki wodnej, dokumentatorzy złożowi i hydrogeologiczni, geolodzy kopalniani, specjaliści w zakresie oceny ekonomicznej złóż, technolodzy w dziedzinie nowych tworzyw mineralnych, gemmolodzy, inżynierowie w sektorze energetycznym.

Miejsca Pracy:
Podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze, biura projektowe geologiczno-inżynierskie, przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego, zarządy gospodarki wodnej, geologiczne koncerny poszukiwawcze, geologiczno-górnicze koncerny wydobywcze, zakłady przeróbki i wzbogacania kopalin, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje finansujące działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska związaną z eksploatacją kopalin, kancelarie prawne, własna działalność gospodarcza.

OKIEM KANDYDATA

Owen Wilson; „Armageddon”. Uratujesz ziemię przed asteroidą lub innym obiektem spadającym z kosmosu. Nie tylko nauczysz się rozpoznawać podstawowe typy skała, ale również zaplanować i zrealizować proces geologiczno-górniczy. Skały nie będą mieć przed Tobą tajemnic.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź