PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

20

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

2300

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:
rozwiązywać analitycznie i numerycznie podstawowe zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi, rozpoznawać główne typy skał oraz interpretować mapy i przekroje geologiczne i geologiczno-złożowe, ocenić wielkości zasobów złóż węglowodorów, stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa otworowego, projektować w zakresie podstawowym udostępnienie zasobów Ziemi za pomocą otworów wiertniczych, zaprojektować odpowiednią metodę geoinżynieryjną do wzmacniania gruntów o słabych parametrach wytrzymałościowych, obsługiwać i nadzorować pracę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zakładu geotermalnego, projektować systemy wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego i ciepła geotermalnego, potrafi zidentyfikować i ocenić główne zagrożenia środowiska w górnictwie otworowym.

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. zajęcia na: wiertni, w kopalniach ropy naftowej, kopalniach gazu ziemnego, podziemnych magazynach gazu oraz w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Zakres praktyk obejmuje także m.in. zapoznanie się z: pracą na wiertni, urządzeniem wiertniczym, procesem wiercenia, serwisem geologicznym i hydrogeologicznym, serwisem geofizycznym, serwisem płuczkowym, rampami rurowymi, narzędziami wiertniczymi, a także z: eksploatacją samoczynną, pompowaniem ropy naftowej, pracą separatorów, eksploatacją gazu, wód geotermalnych i ciepła Ziemi, instalacjami osuszania gazu, komputerowym systemem wydobywania gazu na kopalniach, odsiarczaniem ropy i gazu oraz z charakterystyką pracy podziemnych magazynów gazu oraz ciepła, napowierzchniowym uzbrojeniem i komputerowym sterowaniem pracą PMG, sprężaniem i osuszaniem gazu, cyklami zatłaczania i odbioru gazu, udostępnianiem i eksploatacją wód podziemnych. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, EXALO Drilling, GAZ-SYSTEM, Grupa LOTOS oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, wodociągi miejskie, firmy wykonujące wiercenia dla pozyskania ciepła Ziemi, zakłady geotermalne.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi.

Metanowe kopalnie węgla w zakresie prac wiertniczych z przysługującymi mu uprawnieniami WUG, przedsiębiorstwa prowadzące wiercenia geoinżynieryjne i poszukiwawcze na lądzie i na morzu, przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie węglowodorów, przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację wód geotermalnych i mineralnych oraz dystrybucję wód podziemnych, biura projektowe i przedsiębiorstwa wykonujące systemy przesyłowe surowców płynnych, firmy serwisowe dla przemysłu wydobywczego oraz przesyłowego surowców, firmy zagraniczne związane z przemysłem surowcowym, administracja państwowa i samorządowa odpowiedzialna za inwestycje, ochronę środowiska i zarządzanie związane z robotami górniczymi, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, niezależni konsultanci w zakresie górnictwa otworowego.

 

OKIEM KANDYDATA

Przemysł górniczy nadal jest jedną z prężnie działających i rozwijających się gałęzi gospodarki. Dlatego też wciąż rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych górników. Nowoczesny górnik nie tylko ma przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu, ale umie wykorzystać w pracy technologię, ma otwarty umysł i na bieżąco reaguje na sytuacje na świecie. Dodatkowo dba o stan środowiska naturalnego i wie, jak ważna jest ekologia.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź