PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

48

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• absolwent wie jak zaplanować, zrealizować i zoptymalizować złożone zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych,
• absolwent posiada również odpowiednią wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia badań naukowych z obszaru nauk ścisłych,
• absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: nauk ścisłych (fizyka, matematyka, statystyka), a także nauk technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, komputeryzacja pomiarów, ochrona radiologiczna),
• szczególny nacisk kładziony jest na gruntowną wiedzę z fizyki, w tym mechaniki, elektromagnetyzmu i optyki, fizyki kwantowej i statystycznej, fizyki środowiska, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, fizyki teoretycznej i matematycznych metod fizyki,
• wiedza ta poszerzana jest o dwa z czterech dwu semestralnych bloków specjalistycznych: Badania i monitoring środowiska, Nowoczesne materiały i technologie, Oddziaływania i detekcja cząstek, Symulacje komputerowe w fizyce i technice.

Absolwent Potrafi:
• wykorzystywać narzędzia rachunku różniczkowo-całkowego oraz algebry do rozwiązywania problemów nauki i techniki,
• formułować fizyczne podstawy zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu,
• programować w językach proceduralnych i obiektowych,
• zbierać, przetwarzać, analizować i prezentować dane pomiarowe,
• przeprowadzić analizę obwodów elektrycznych oraz zaprojektować i zbudować podstawowe układy elektroniki cyfrowej.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów. Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach. Oprócz praktyk zawodowych studenci wyższych lat mogą ubiegać się o letnie praktyki w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN, Genewa), Niemieckim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (DESY, Hamburg).

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci mogą pracować jako:
• inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii,
• ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Miejsca Pracy:
Uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, korporacyjne centra badawcze, firmy IT, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe.
Jak wskazują prowadzone badania prawie 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów, a ponad 55% w okresie poniżej jednego miesiąca.
Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych)

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź