PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

90

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki,
• podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów,
• zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, w tym z odnawialnych źródeł,
• mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
• podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej i programowania oraz możliwości wykorzystania programów aplikacyjnych,
• zasad i metod pomiarów wielkości fizycznych i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń oraz metodykę oceny energetycznej i ekonomicznej procesów,
• zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, zasad i działania rynku energii i polityki energetycznej oraz ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
• podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, EDF Polska, ABB.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci I stopnia mogą pracować jako:
• projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
• inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
• specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
• konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

OKIEM KANDYDATA

Szukasz studiów dające nie tylko zawód, ale perspektywy zawodowe? Interesują Cię zagadnienia związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii.? Wiesz, jak wielką rolę ma technologia i innowacyjne rozwiązania? Jako wykwalifikowany inżynier energetyki swoją karierę zawodową możesz związać i rozwijać w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz energetyki opierającej się o paliwa kopalnych.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź