PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę w Zakresie:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• podstaw energetyki w szczególności energetyki odnawialnej,
• podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
• podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
• fizyki, chemii i matematyki, podstawowe zasady i zastosowanie praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
• rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
• zasady i metody pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
• technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi:
• rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi oraz wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów,
• planować, projektować i prowadzić eksperymenty różnymi środkami i w różnej skali, indywidualnie i w zespole, dla uzyskania wyników umożliwiających opis badanego procesu lub rozwiązanie postawionego problemu,
• stosować metody grafiki inżynierskiej, komputerowych programów aplikacyjnych,
• dokonać analizy technologicznej oraz dobrać w procesie projektowania części i elementy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz określić niezbędne wskaźniki techniczne i ekonomiczne, również z uwzględnieniem nowych technologii w energetyce,
• prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną, dokonać racjonalnego doboru materiałów do zastosowań energetycznych oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.
Praktyki:
Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Praktyka zawodowa to najczęściej miesięczny pobyt w danej firmie w celu nabrania doświadczenia zawodowego. Powinna być zrealizowana do końca III roku, aby student otrzymał z niej zaliczenie.
Do najważniejszych firm, z jakimi Wydział współpracuje, należą m.in.: LOTOS, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Innogy Polska, MetalERG, TAURON, Kermi, HERZ Armatura i Systemy Grzewcze, ERICSSON, ZEHNDER Polska, Reflex Polska, CEBUD.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
• inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
• specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
• konsultanci ds. problematyki energetycznej,
• przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Miejsca Pracy:
Absolwent powinien mieć ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Powinien mieć wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów, związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany po podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej i nauk pokrewnych również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach.

OKIEM KANDYDATA

Jeden z najszybciej rozwijających się kierunek studiów, kształcących kompetentnych pracowników na każdym etapie od projektowania, wykonawstwa, renowacji, nadzoru i zarządzania procesami budowlanymi. W procesie kształcenia nacisk kładzie się nie tylko na teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie do wykonywanego zawodu. Pod okiem najlepszych ekspertów nauczysz się m.in. rysunku technicznego, rozpoznawać skały i minerały oraz czytać dokumentację geodezyjną i kartograficzną, a także dowiesz się jak wyznaczyć naprężenie i odkształcenie materiałów i wiele innych niezbędnych do pracy informacji.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź