PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

OPIS
KIERUNKU

Kierunek prowadzony przez Wydział Metali Nieżelaznych

Kierunek Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych ma na celu wszechstronne przygotowanie dla szeroko rozumianej branży nowoczesnego przetwórstwa metali nieżelaznych specjalistów z poszerzoną wiedzą dotyczącą społecznego wymiaru projektowania, a w szczególności specjalistów z kompetencjami obejmującymi eko-projektowanie (ecodesign) produktów i zrównoważonych czystszych technologii materiałowych, którzy dzięki odpowiednio przygotowanemu cyklowi kształcenia potrafią kreatywnie rozwiązywać problemy techniczne.

Obecnie Europa stoi u progu zielonej i cyfrowej transformacji swojej gospodarki. Oba elementy tej transformacji są ze sobą ściśle powiązane – generowanie i wdrażanie nowych zielonych technologii nie jest możliwe bez narzędzi cyfrowych, a z drugiej strony cyfryzacja obok poprawy jakości życia ma na celu głównie zmierzanie do neutralności klimatycznej. Operacyjnie zielona transformacja bazuje na ekoprojektowaniu produktów, podzespołów i surowców oraz technologii realizowanych z poszanowaniem zasobów naturalnych i energii przy równoczesnej minimalizacji skutków środowiskowych. Wyrazem tego jest projekt (opublikowany w 2022 r.) „REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products” wskazujący ekoprojektowanie jako podstawową metodologię opracowywania nowych produktów i technologii ich wytwarzania.

Metale nieżelazne (tj. 90 pierwiastków układu okresowego) są wykorzystywane do wytwarzania większości produktów bądź ich podzespołów praktycznie we wszystkich działach nowoczesnej gospodarki. Szczególną rolę odgrywają tutaj surowce krytyczne, z których dominująca większość to metale nieżelazne lub ich związki oraz stosowane na coraz szerszą skalę funkcjonalne stopy metali lekkich, superstopy niklu czy stopy miedzi, w których dobór właściwej ścieżki technologicznej jest kluczowy dla zmniejszenia energochłonności produkcji.

Na kierunku Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:
• nowoczesnych materiałów na bazie metali nieżelaznych oraz metod ekoprojektowania produktów z ich wykorzystaniem;
• ekoprojektowania konwencjonalnych i nowatorskich technologii materiałowych dla współczesnego przemysłu;
• nowoczesnych narzędzi komputerowego wspomagania inżyniera oraz w szerszym ujęciu cyfryzacji technologii materiałowych;
• metod testowania materiałów oraz diagnostyki prototypów i produktów;
• inżynierii produkcji i jakości oraz podstaw logistyki;
• surowców pierwotnych i ich recyklingu, w tym surowców krytycznych;
• społecznego, psychologicznego i ergonomicznego kontekstu projektowania;
• metodologii projektowania, współprojektowania produktów w ujęciu holistycznym z uwzględnieniem Human Factors Engineering, zorientowanych w kierunku User Centered Design, Human-Computer Interactions oraz Future Design;
• oceny społecznej akceptacji i ryzyk technologii.

Uzyskanie takich kompetencji jest możliwe dzięki integracji potencjału naukowo-dydaktycznego Wydziału Metali Nieżelaznych i Wydziału Humanistycznego AGH.

Potencjalne miejsca pracy Absolwenta to m.in. działy projektowe, technologiczne, lean manufacturing, planowania produkcji, narzędziownie, działy R&D, kontroli jakości i IT skojarzone z produkcją przemysłową, działy eko-controllingu i zarządzania energią, działy analityczne i diagnostyki konsumenckiej, podmioty zajmujące się recyklingiem w szeroko rozumianej branży przetwórstwa przemysłowego oraz specjalistyczne podmioty outsourcingowe oraz biura projektowe, firmy doradcze, instytuty naukowe, jednostki certyfikujące, instytucje samorządowe, eko-startupy, huby kreatywne i in. Absolwenci mogą również podejmować własną działalność gospodarczą – z uwagi na autorski kreatywny charakter kształcenia i wykonywanych projektów.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź