PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• Matematyki, fizyki, chemii, termodynamiki i mechaniki płynów niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów zachodzących przy wykorzystaniu urządzeń OZE,
• instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji,
• technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska,
• oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko naturalne,
• sposobów pozyskiwania, przesyłania,
• konwersji,
• magazynowania i użytkowania energii z wykorzystaniem urządzeń OZE,
• podstawowych zagadnień mechaniki,
• elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.
Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:
procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i atmosferze, w szczególności w kontekście pozyskiwania energii z odnawialnych i ekologicznych źródeł, nauk ścisłych, niezbędnych do prowadzenia pracy badawczej w kontekście pozyskiwania energii ekologicznej, a także jej oddziaływania na środowisko, prowadzenia prac przygotowawczych w celu eksploatacji energii ze źródeł ekologicznych i odnawialnych.

Absolwent Potrafi:
• wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań,
• potrafi przeprowadzić pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki,
• dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne,
• określić założenia projektowe konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki,
• zaprojektować instalację grzewczą i grzewczo-chłodzącą wykorzystującą ekologiczne i odnawialne źródła energii,
• obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii,
• stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi w kontekście wykorzystania OZE.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 120 godzin w czasie letniej przerwy na 6 semestrze I stopnia i mają charakter indywidualny. Student sam lub z pomocą uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych znajduje instytucję/firmę, w której zamierza odbyć praktykę. Ponadto w programie studiów przewidziane są na 4 semestrze I stopnia: „Zajęcia terenowe z energetyki konwencjonalnej i odnawialnej” oraz na 1 semestrze II stopnia „Zajęcia terenowe z EZE”. Zajęcia te składają się z dwóch części: objazdowej oraz stacjonarnej. Część o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa odnawialne i/lub kopalne. Część o charakterze stacjonarnym odbywa się w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Podczas wizyty w Miękini student zapoznaje się w praktyce z urządzeniami i instalacjami OZE.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• projektanci instalacji grzewczych i energetycznych w zakresie OZE,
• inżynierowie w zakresie produkcji urządzeń OZE,
• specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
• konsultanci ds. problematyki OZE i ich współpracy ze źródłami konwencjonalnymi,
• przedsiębiorcy w branży OZE,
• ekodoradcy,
• inżynierowie budowy w firmach instalacyjnych.

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń OZE, zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji OZE.

OKIEM KANDYDATA
Nowoczesny ekolog. Losy planety nie są Ci obojętne, a jednocześnie masz świadomość, że nowoczesny przemysł nie może się opierać jedynie na konwencjonalnych źródłach energii? Czy jest możliwe całkowite oparcie przemysłu na OZE? Wszystkie wątpliwości rozwiejesz w trakcie studiów.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź