PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

24

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:

• podstawowych zagadnień fizyki, chemii, termodynamiki,
• metod identyfikacji związków chemicznych, surowców ceramicznych oraz doboru technik analitycznych,
• transportu ciepła i masy,
• podstawowego oprogramowania,
• stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów,
• niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej,
• podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich,
• zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
• zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych,
• podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
• sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich.
• ponadto student posiada wiedzę o surowcach ceramicznych, historii ceramiki, materiałach do zastosowań w pracach konserwatorskich, potrafi projektować wyroby i produkty ceramiczne zgodnie z zasadami technologii dla danego tworzywa, projektować produkty o odpowiednich właściwościach użytkowych zgodnie z zasadami wzornictwa i ergonomii, rozwiązywać złożone zadania technologiczne i inżynierskie związane ze wzornictwem oraz wykorzystywać w tym celu programy i rozwiązania projektowe wg zasad: funkcjonalności, materiałowych i konstrukcyjnych.

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.

Absolwent potrafi:

• posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych,
• posługiwać się specjalistyczną terminologią (również w języku angielskim),
• wykonać obliczenia chemiczne,
• rozróżniać typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych,
• wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych,
• wskazać metody badawcze do identyfikacji ceramiki historycznej, powiązać miejsca pochodzenia ceramiki z dostępnymi na tych terenach surowcami,
• wykorzystać informacje o surowcach mineralnych oraz materiałach pochodzenia przemysłowego do zastosowania ich w pracach konserwatorskich,
• dobrać metody zabezpieczania, osuszania i odtwarzania elementów zabytkowych budowli,
• posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w obszarze projektowania materiałów i modelowania procesów.
• posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych technologii ceramiki i szkła oraz określenia ich znaczenia w rozwoju społeczeństw,
• potrafi wskazać obszary zastosowań materiałów kompozytowych i nanokompozytowych oraz surowce niezbędne do ich wytworzenia,
• potrafi wytwarzać produkty ceramiczne, prowadzić procesy technologiczne, stosować metody badań fizykochemicznych do identyfikacji materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych, projektować produkty o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, rozpoznawać surowce naturalne i pochodzenia przemysłowego i dobierać do danej technologii, a także stosować w racjonalnej gospodarce środowiskowej,
• potrafi uzyskiwać z literatury, baz danych oraz innych źródeł niezbędne informacje do realizacji zadań typowych dla studiowanej dziedziny, uwzględnia regulacje prawne, korzystając z norm przedmiotowych,
• potrafi stosować zasady zrównoważonego rozwoju w zakresie technologii ceramicznych,
• potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy i ocenić zagrożenia podczas wykonywania badań, pomiarów i eksperymentów.

W szczególności absolwent:
• zna podstawy projektowania użytkowych wyrobów ceramicznych z uwzględnieniem ergonomii oraz aspektów technologicznych (stopień spieczenia, skurczliwość, deformacja piroplastyczna),
• zna program Rhino 3D i potrafi z jego pomocą zaprojektować kształty ceramicznych wyrobów: sanitarnych, stołowych, płytek, użytkowej galanterii i ceramiki artystycznej,
• potrafi zaprojektować masy ceramiczne do formowania różnymi technikami oraz do wykorzystania w różnych temperaturach wypalania,
• potrafi modyfikować (przeliczać) składy mas ceramicznych pod względem zastosowania różnych surowców, odmiennych technik formowania i specyfiki urządzeń na liniach produkcyjnych,
• zna technologię wytwarzania mas ceramicznych, formowania wyrobów, suszenia, obróbki wykańczającej suche półfabrykaty, szkliwienia, dekorowania oraz wypalania,
• zna rodzaje szkliw ceramicznych uwzględniając takie parametry jak: rodzaj szkliw (transparentne, mącone), wygląd powierzchni (błyszczące, semi-matowe, satynowe, matowe, gładkie, strukturalne i antypoślizgowe), właściwości mechaniczne (twardość i odporność na ścieranie) oraz o podwyższonej odporności chemicznej,
• potrafi projektować szkliwa, stosując znajomość zastosowania formuł Segera, diagramów Stulla oraz rodzaju szkliwa,
• potrafi zaprojektować szkliwa ceramiczne, stosując program komputerowy SEGER,
• zna podstawy otrzymywanie barwników ceramicznych, podział barwników oraz ograniczenia ich zastosowania,
• potrafi dobrać pigmenty do szkliwa, uwzględniając rodzaj szkliwa i temperaturę wypalania,
• potrafi projektować szkliwa pod kątem uzyskania zaplanowanej barwy,
• zna zasady i narzędzia do zarządzania jakością na poszczególnych etapach procesu technologicznego (Lean Manufacturing, Kaizen, TPM itp.).

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4-6 tygodni w czasie letniej przerwy po szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; procesów zdobniczych, zasad bezpieczeństwa w działach dekoracji wyrobów, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują wydziały prowadzące kierunek należą m.in. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów”, „Chodzież”, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Centrum Szkła i Ceramiki, Huty Szkła KROSNO S.A., Huta Szkła Orzesze – CP Glass SA, Centrum Innowacji Technologii Szkła Sp. z o.o. i wiele innych.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku Ceramika mogą pracować w:
• przemyśle ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, ogniotrwałych, a także w firmach o profilu artystycznym i zdobniczym zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem produktów/wyrobów ceramicznych,
• jako specjaliści od wzornictwa i funkcjonalności wyrobów, technologii ceramicznych i materiałowych, projektowania materiałów, modelowania procesów technologicznych,
• kierownicy projektów, specjaliści ds. technologii wyrobów ceramicznych,
• konsultanci z zakresu wzornictwa i projektowania przemysłowego wyrobów ceramicznych i szklarskich,
• kierownicy własnej działalności gospodarczej,
• nauczyciele (po ukończeniu kursu dydaktycznego) w szkołach lub pracownicy naukowo – dydaktyczni na uczelniach wyższych i w instytutach naukowo-badawczych,
• miejscem pracy dla absolwenta kierunku ceramika może być także agencja reklamowa lub firma zajmująca się tworzeniem wizualnym produktu lub marki, a także firma zajmująca się konserwacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych.

Miejsca Pracy:
• w zakładach ceramicznych i hutach szkła w działach o profilu projektowym, w działach o profilu technologicznym, zdobniczym,
• w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem zaawansowanych materiałów ceramicznych,
• w cementowniach, zakładach ceramiki sanitarnej, stołowej, artystycznej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w zakładach ceramiki ogniotrwałej, elektrotechnicznej,
• miejscem połączenia wiedzy inżynierskiej i projektowej jest dla absolwenta praca w agencji reklamowej lub firmie z pogranicza marketingu i public relations, która specjalizuje się w tworzeniu całościowej identyfikacji wizualnej produktu lub marki,
• zdobyte umiejętności w zakresie zasad konserwacji, rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz organizacji prac konserwatorskich, pozwalają absolwentowi znaleźć zatrudnienie w pracowniach konserwatorskich, muzeach.

OKIEM KANDYDATA

Coś dla fanów zastawy z Bolesławca i osób, które mają duszę artysty przy jednoczesnym zacięciu chemicznym. Planując swoją ścieżkę kariery, chcesz połączyć pasję do nauk ścisłych z artystyczną duszą? Po studiach na kierunku ceramika będziesz mógł pracować zarówno w pracowni artystycznej jak i hucie. Nowoczesne technologie wytwarzania mas ceramicznych, a także projektowanie szkliwa ceramiczne to tylko jedne z aspektów, z jakimi będziesz mieć styczność.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź