ZASADY PROWADZENIA KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W AGH

 

§1
Warunki uczestnictwa w Kursach

1. Kursy przygotowawcze są skierowane do osób wpisanych na listę studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH, rozpoczynających cykl kształcenia w danym roku akademickim.

2. Uczestnikiem Kursów może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) przystąpiła do rekrutacji letniej prowadzonej na dany rok akademicki, na studia stacjonarne pierwszego stopnia w AGH w roku otrzymania świadectwa dojrzałości i,
b) została wpisana na listę studentów nie później niż w trzecim cyklu rekrutacyjnym i,
c) z egzaminu maturalnego z przedmiotu Kursu, w którym chce wziąć udział, uzyskała mniej niż 50% na poziomie rozszerzonym albo do niego nie przystępowała.

 

§2
Zasady przystąpienia do Kursu

1. Udział w Kursach jest dobrowolny. O możliwości wzięcia udziału w Kursach osoba spełniająca powyższe warunki powiadamiana jest komunikatem poprzez system e-Rekrutacja pod warunkiem, że na etapie rejestracji osobistego konta w systemie e-Rekrutacja wyraziła zgodę na:
a) otrzymywanie informacji o świadczonych przez administratora usługach edukacyjnych (np. kursy i tutoring w ramach programu Prymusi AGH, Prymusi AGH 2.0)
b) otrzymywanie informacji o uczelnianych organizacjach studenckich, w tym kołach naukowych i klubach sportowych, programach integracyjnych, stypendialnych (np. Erasmus), warsztatach (Program Adapter), szkoleniach (Inżynier z klasą, „Legia Akademicka”), programach promocyjnych (np. Prymusi AGH, Prymusi AGH 2.0)
c) otrzymywanie informacji o wydarzeniach, kursach, akcjach organizowanych przez AGH, konkursach, konferencjach, ankietach, prowadzonych kampaniach promocyjnych, reklamowych i innych działaniach marketingowych związanych z działalnością AGH.

2. Formularz zgłoszeniowy do Kursów udostępnimy w systemie e-Rekrutacja przez dwa tygodnie od dnia zakończenia wpisów w trzecim cyklu rekrutacyjnym (kalendarz rekrutacji znajduje się tutaj).

3. Ilość miejsc w poszczególnych Kursach jest ograniczona. O przystąpieniu do Kursu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba chcąca przystąpić do Kursu może zadeklarować chęć udziału w jednym Kursie z matematyki albo fizyki. W przypadku rezygnacji Uczestników z udziału w Kursie, o możliwości kwalifikacji do programu zostaną powiadomione osoby, które ze względu na wypełnienie liczby miejsc nie zostały zakwalifikowane (lista rezerwowa).

 

§3
Zasady organizacji Kursów

1. Kursy prowadzone są we wrześniu. O szczegółowej dacie rozpoczęcia i zakończenia kursu Uczestnik zostanie powiadomiony komunikatem w systemie e-Rekrutacja. Uczestnik w uzasadnionych przypadkach losowych może wnioskować o zmianę grupy lub preferowanego terminu rozpoczęcia Kursu, jednak nie później niż na 3 dni przed planowym rozpoczęciem zajęć.

2. Kursy są prowadzone w cyklach tygodniowych w łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych (1h = 45 minut). Zajęcia w ramach Kursów prowadzone są w blokach dydaktycznych od godziny 9.00 do godziny 15.00 od poniedziałku do piątku.

3. Kurs z danego przedmiotu zostanie uruchomiony, jeżeli do udziału w nim zgłosi się minimalna liczba uczestników, tj. 20 osób. Kursy prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 25 Uczestników.

 

§4
Zakwaterowanie w czasie trwania Kursów

1. Na czas trwania Kursu AGH zapewnia Uczestnikom bezpłatne zakwaterowanie w domach studenckich AGH, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3.

2. W przypadku rezygnacji z Kursu w jego trakcie Uczestnik jest zobowiązany do wykwaterowania z domu studenckiego AGH w dniu, w którym zakończył uczestnictwo w zajęciach.

3. Uczestnicy, którzy wyrazili chęć skorzystania z darmowego zakwaterowania w domach studenckich AGH mają możliwość zakwaterowania w niedzielę po godzinie 15.00 oraz są zobowiązani do wykwaterowania w piątek do godziny 10.00.

 

§5
Odpłatność za Kurs

1. Uczestnik Kursu, który po wpisie na listę studentów podejmie studia w AGH korzysta z niego nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 3.

2. Uczestnik, który nie przystąpi do uczestnictwa w kursie bez złożenia rezygnacji, o której mowa w § 5 ust. 4, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za Kurs oraz zakwaterowanie w domu studenckim w pełnym wymiarze.

3. Uczestnik Kursu jest zobowiązany do proporcjonalnego pokrycia kosztów zrealizowanych zajęć w ramach Kursu oraz zakwaterowania w domu studenckim AGH jeżeli:
a) zrezygnuje z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania lub;
b) zrezygnuje z rekrutacji po wpisie na listę studentów przed podjęciem studiów lub;
c) zostanie skreślony z listy studentów przed zakończeniem pierwszego semestru studiów.

4. Uczestnik, który na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem Kursu, do którego został zakwalifikowany, złoży w Centrum Rekrutacji pisemną rezygnację z uczestnictwa w Kursie zwolniony jest z kosztów kursu.

5. W uzasadnionych przypadkach Uczestnik, na podstawie wniosku złożonego do Centrum Rekrutacji może zostać zwolniony w całości lub części z obowiązku zwrotu kosztów za Kurs. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od ustąpienia okoliczności uniemożliwiającej udział w Kursie. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający okoliczności przedstawione w wniosku, potwierdzający brak możliwości udziału w Kursie.

 

INFORMACJE PIT
  1. Każdemu Uczestnikowi kursu zostanie wystawiony PIT za rok kalendarzowy, w którym uczestniczył w kursie, na kwotę wysokości uzyskanych nieodpłatnych świadczeń.

Wzór oświadczenia do celów podatkowych (PDF)
Wzór oświadczenia do celów podatkowych (DOCX)

 

Jeżeli masz pytania napisz do nas:

rekrutacja@agh.edu.pl