PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Historia

Język obcy

Język polski

Wiedza o społeczeństwie

LICZBA MIEJSC

72

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT

Opis Kierunku

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:
• nauk społecznych i humanistycznych,
• możliwości wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze gospodarki, kultury i społeczeństwa,
• socjologicznych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych,
• medioznawstwa, multimediów, reklamy i promocji, komunikacji społecznej, medialnej i interpersonalnej,
• zarządzania i organizacji, Public Relations, socjologii kultury i kultury popularnej,
• problematyki społeczeństwa informacyjnego i zmian dokonujących się na styku nowoczesnych technologii i społeczeństwa

Absolwent potrafi:
• diagnozować procesy i zjawiska społeczne oraz kulturowe zachodzące we współczesnym świecie,
• projektować i realizować badania socjologiczne z wykorzystaniem różnorodnych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych (m.in. SPSS, czy MAXQDA),
• analizować dokumenty urzędowe, dane statystyczne oraz trendy w Internecie,
• posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi i podstawową wiedzą z zakresu informatyki,
• tworzyć projekty kampanii reklamowych czy wizerunkowych

Praktyki:

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania praktyk studenckich w wymiarze 120 godzin. Zobowiązani są do odbywania praktyki w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na Wydziale Humanistycznym. Studenci odbywają praktyki
m.in. w firmach marketingowych, koncernach medialnych, instytucjach kultury, firmach badawczych, organizacjach pozarządowych i urzędach publicznych (urzędzie statystycznym, urzędzie pracy, urzędzie gminy). Część studentów odbywa praktyki w firmach zajmujących się produkcją dóbr i usług, poznając czynności związane z marketingiem, badaniami konsumenckimi, zarządzaniem kadrami lub public relations w określonej branży. W trakcie praktyk studenci stosują wiedzę  i umiejętności poznane na kursach socjologicznych do rozwiązywania problemów praktycznych oraz rozwijają kompetencje społeczne związane z pracą w zespołach pracowniczych. Wydział prowadzi stałą współpracę w zakresie praktyk studenckich z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, takimi jak m.in.: BFirst.Tech, Fundacja Instytut Aurea Libertas, Kraków, Fundacja Marsz dla Nauki, Warszawa, Fundacja Autonomia, Kraków, Synerise – AI & Big Data Company, Edisonda, Muzeum Narodowe w Krakowie, MOCAK, Małopolski Instytut Kultury, Urząd Miasta Krakowa, RMF FM.

Praktyka zawodowa polega na uczestnictwie w badaniach empirycznych i sporządzeniu raportu.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• eksperci i konsultanci w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
• dziennikarze, rzecznicy prasowi, specjaliści od spraw reklamy i Public Relations,
• badacze opinii publicznej i rynku, specjaliści do spraw wizerunku, HR,
• specjalista z zakresu PR, rzecznik prasowy, spin doctor, specjalista ds. reklamy,
• broker informacji, trendsetter, mediator oraz negocjator w sytuacjach konfliktowych,
• social media specialist, projektant architektury informacji, strategy manager,
• specjalista do spraw komunikacji interaktywnej, specjalista ds. analizy rynków,
• specjalista ds. prowadzenia projektów unijnych

Miejsca pracy:
Instytucje sektora publicznego, organizacje rządowe i pozarządowe, agencje reklamy i PR, ośrodki badania opinii publicznej i rynku, e-biznes, media tradycyjne i elektroniczne, agencje doradztwa personalnego, agencje interaktywne, agencje public relations i reklamowe, firmy konsultingowe, think tanki, domy mediowe, e-przedsiębiorstwa, instytucje medialne, instytucje sektora publicznego i organizacje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki badań społecznych i rynkowych, małe i średnie firmy oraz korporacje, samodzielna działalność gospodarcza. 81,3% absolwentów Socjologii Wydziału Humanistycznego AGH pracuje zawodowo po ukończeniu studiów, a ponad 4% prowadzi własną działalność gospodarczą. Co ważne, prawie 82% z nich wykonuje pracę zgodną z wykształceniem

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź