PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

30

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii i informatyki,
• materiałoznawstwa i nowych materiałów, automatyki i elektroniki, metod komputerowych i technologii informacyjnych, analizy ekonomicznej, zarządzania środowiskowego i zarządzania projektami przemysłowymi
• nowoczesnych technologii paliwowych (w zakresie paliw stałych w tym odpadów i biomasy, ciekłych z uwzględnieniem biopaliw, gazowych w tym wodoru oraz biogazu oraz ogniw paliwowych),
• analityki środowiskowej i przemysłowej, technologii oczyszczania ścieków i gazów poprocesowych, technologii minimalizujących oddziaływanie gospodarki na środowisko,
• realizowania projektów i przedsięwzięć inżynieryjno-technicznych w sektorze paliwowo-energetycznym, jak również w szeroko rozumianej inżynierii środowiska w tym gospodarki obiegu zamkniętego

Absolwent Potrafi:
• posługiwać się aparaturą laboratoryjną stosowaną do oceny jakości paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz aparaturą wykorzystywaną w analityce środowiskowej i przemysłowej,
• krytycznie ocenić jakość paliw, możliwość ich zastosowania w danym procesie oraz ocenić ich wpływ na środowisko,
• zna współczesne technologie paliwowe oraz wyzwania związane transformacją energetyczną wynikającą z rosnących wymagań prawnych, technologicznych i środowiskowych,
• dokonać jakościowego i ilościowego opisu zjawisk i procesów jednostkowych związanych z technologiami paliwowymi, problemami analityki przemysłowej i środowiskowej oraz przyjaznymi dla środowiska technologiami oczyszczania ścieków, spalin i produktów odpadowych,
• w sposób poprawny posługiwać się językiem technicznym stosowanym w branży paliwowo-energetycznej,
• stosować podstawowe metody komputerowe do wspomagania działalności inżynierskiej w obszarze technologii paliw i inżynierii środowiska

Praktyki:
Praktyki trwają od 4 do 6 tygodni i są realizowane w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia. Podczas praktyki studenci zapoznają się z procesami technologicznymi i zadaniami realizowanymi w danej firmie/zakładzie pracy.

Praktyki realizowane są w firmach sektora paliwowo-energetycznego i z nim bezpośrednio powiązanymi, m.in.:
• rafinerie ropy naftowej i biorafinerie,
• elektrownie i elektrociepłownie,
• zakłady gazownicze i operatorzy systemów przesyłowych gazu,
• zakłady chemiczne, huty, cementownie, koksownie,
• zakłady termicznej utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
• oczyszczalnie ścieków,
• jednostki naukowo-badawcze,
• laboratoria przemysłowe i środowiskowe,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• centralne instytucje sektora paliwowo-energetycznego oraz ochrony środowiska i klimatu.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.:
• polskie grupy energetyczne (PGE, TAURON, ENEA),
• polskie koncerny paliwowe (Lotos, PKN Orlen, Operator Logistyczny Paliw Płynnych),
• operatorzy przesyłu, dystrybucji i magazynowania gazu (Gaz-System, PGNiG),
• zakłady przemysłu chemicznego (Grupa Azoty, SGL Group – Carbon Company),
• huty i koksownie (Arcelor Mittal Poland, JSW Koks),
• spółki innowacyjne (JSW Innowacje, ABB, Innogy Polska),
• biura projektowe (BP Koksoprojekt, BP Promont),
• producenci urządzeń gazowych (Termet S.A.),
• instytuty naukowo-badawcze (IChPW, GIG, INiG),
• oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych, spalarnie odpadów komunalnych.

Istnieje również możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w zakładach przemysłowych. Tego rodzaju współpraca ułatwia podjęcie pracy u potencjalnego pracodawcy

Perspektywy Zawodowe:
Studia przygotowują do rozwiązywania zadań technologicznych w:
• sektorze paliwowym,
• energetyce,
• gazownictwie,
• zakładach energochemicznego przetwórstwa paliw stałych,
• zakładach termicznej utylizacji odpadów,
• instytucjach związanych z szeroko rozumianą gospodarką paliwowo-energetyczną,
• ochronie środowiska i analityce przemysłowej oraz środowiskowej.

Absolwent posiada specjalistyczną i unikalną w skali kraju wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:
• podmiotach gospodarczych sektora paliwowo – energetycznego (rafinerie i biorafinerie, elektrownie i elektrociepłownie),
• zakładach zajmujących się przesyłem, dystrybucją i magazynowaniem gazu ziemnego,
• zakładach energochemicznego przetwórstwa paliw stałych (instalacje zgazowania, koksownie, zakłady termicznej preparacji biomasy),
• zakładach termicznej utylizacji odpadów,
• wydziałach energetycznych zakładów przemysłowych,
• przemyśle chemicznym i energetyce (w zakresie ochrony środowiska),
• jednostkach badawczo-rozwojowych zajmujących się energetyką, technologiami paliwowymi, inżynierią środowiska,
• jednostkach administracji państwowej i terenowych,
• organach samorządowych

Miejsca Pracy:
Na absolwentów kierunku czekają miejsca pracy w:
• elektrowniach i elektrociepłowniach oraz wydziałach energetycznych zakładów przemysłowych,
• przemyśle chemicznym, rafineriach ropy naftowej oraz firmach produkujących i komponujących paliwa ciekłe, oleje i smary,
• przemyśle gazowniczym, spalarniach odpadów komunalnych i przemysłowych,
• koksowniach i hutach,
• laboratoriach przemysłowych i środowiskowych,
• oczyszczalniach ścieków i zakładach uzdatniania wody,
• inspektoratach ochrony środowiska,
• biurach projektowych sektora paliwowo-energetycznego i ochrony środowiska,
• instytutach naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych,
• jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się problematyką paliwową i środowiskową (m.in. Urząd Regulacji Energetyki, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i ich delegatury terenowe, Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Marszałkowskich)

OKIEM KANDYDATA

Nowoczesny węgiel — nauczymy Cię jak efektywnie produkować energię przy minimalnym oddziaływaniu technologii na środowisko naturalne.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź