PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

24

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:

– przedmiotów ścisłych i technicznych (matematyki, fizyki, elektroniki, informatyki, statystyki)

– przedmiotów przyrodniczych (chemii nieorganicznej i organicznej, biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki)

– technologicznych podstaw wytwarzania, modelowania, charakteryzowania i zastosowania nanomateriałów (organicznych i nieorganicznych, syntetycznych i naturalnych) w różnych obszarach nauki oraz przemysłu

– statystyki, analizy i przetwarzania danych oraz podstaw programowania

W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na interdyscyplinarność oraz integrację wiedzy z różnych obszarów, która ma prowadzić do zrozumienia biofizycznych procesów zachodzących w przyrodzie, na różnym poziomie organizacji organizmów oraz w modelowych układach stałociałowych.

Program studiów, oparty na przedmiotach obowiązkowych oraz obieralnych, umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technikami eksperymentalnymi, metodami obliczeniowymi i analizą danych, które są podstawą do rozwiązywania zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych.

Absolwent Kierunku Potrafi:

– planować, optymalizować i realizować projekty oraz zadania inżynierskie w obszarach związanych z mikro-, nano-  i biotechnologią

– stawiać hipotezy badawcze i wybierać adekwatne metody analityczne do ich weryfikacji
– opracowywać i analizować dane eksperymentalne oraz modelować procesy i struktury na poziomie molekularnym.

Praktyki

Praktyki zawodowe odbywają się w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów I stopnia i trwają 4 tygodnie. Celem praktyk realizowanych w ośrodkach zewnętrznych jest zdobycie doświadczenia w ubieganiu się o pracę oraz zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców, co ułatwi wybór miejsca pracy po studiach. Praktyki realizowane są w centrach badawczych, ośrodkach naukowo-technicznych oraz przedsiębiorstwach. W trakcie praktyk student nabywa kompetencje do samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań, głównie inżynierskich, tj. obsługa aparatury czy wykonywanie testów specjalistycznych. Jednocześnie, student nabywa kompetencje związane ze specyfiką pracy w zespole. Dodatkowo, zdobywa wiedzę związaną z metodami/technikami w obszarze mikro- i nano układów, a także technologią informacyjną, obliczeniową czy informatycznymi systemami gromadzenia i analizy danych. Ponadto, student nabywa lub poszerza wiedzę w zakresie komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarach mikro-, nano- i biotechnologii.

Do najważniejszych instytucji, które oferują miejsca w ramach praktyk dla studentów tego kierunku, należą m.in. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Farmakologii PAN, Jagiellońskie Centrum Innowacji, Korporacyjne Centrum Badawcze ABB, Ericsson, I-petrol, Aptiv, SIL4- Engineering, Ochsner.

Perspektywy Zawodowe

Wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów I stopnia stwarza absolwentom możliwość podjęcia pracy na stanowisku inżyniera w firmach realizujących zadania z pogranicza fizyki, chemii, biologii (biotechnologii) oraz w zespołach interdyscyplinarnych.  Absolwenci mogą pracować jako specjaliści w firmach związanych z opracowywaniem, przetwórstwem i wdrażaniem nanomateriałów, mikrowytwrzaniem urządzeń i biosensorowów, optyką, elektroniką, energetyką oraz w szeroko rozumianym sektorze bio-med. Absolwenci kierunku będą mogli także starać się o pracę w charakterze specjalisty-laboranta odpowiedzialnego za obsługę zaawansowanej aparatury w badaniach fizycznych, chemicznych oraz biotechnologicznych.

 

Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i innowacyjnych rozwiązań, do których zaliczają się m.in. nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologia czy nanomedycyna, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Miejsca Pracy

Firmy sektora nano- i biotechnologicznego, placówki diagnostyczne i medyczne, centra nowych technologii, instytuty naukowo-techniczne, centra edukacyjne, uczelnie, firmy biomedyczne i farmaceutyczne, placówki związane z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska, firmy IT, laboratoria badawcza dużych firm bazujących na nowatorskich rozwiązaniach nanotechnologicznych we wszystkich sektorach gospodarki (m.in. związanych z przemysłem przetwórczym, budowlanym, rolno-spożywczym oraz medycyną czy farmacją).

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź