PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

20

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

2300

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Podstawowych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, zasad termodynamiki oraz podstawowych praw mechaniki płynów, podstawowych zagadnień z geologii, geologii naftowej, systemów energetycznych złóż węglowodorów oraz mechaniki górotworu, badań geofizycznych związanych z rozpoznaniem struktur geologicznych oraz procesem wiercenia, zagospodarowania złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych, projektowania oraz realizacji eksploatacyjnych odwiertów wiertniczych, oraz optymalizacji parametrów wiercenia, eksploatacji otworowej węglowodorów, projektowania zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów, modelowania eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, systemów magazynowania i transportu ropy naftowej, projektowania i eksploatacji gazowych sieci przesyłowych oraz podziemnych magazynów gazu, technologii gazu skroplonego (LNG).

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi: wykorzystywać metody eksperymentalne i prawa termodynamiki oraz mechaniki płynów w opisie i analizie przebiegu procesów fizycznych i chemicznych, analizować i interpretować przekroje i mapy geologiczne różnego typu, wykonać ocenę wielkości zasobów złóż węglowodorów, przeprowadzić destylację ropy naftowej i zbadać właściwości otrzymanych produktów, wykonać podstawową interpretację wyników badań sejsmicznych i grawimetrycznych, skalkulować miary wartości pieniądza w czasie oraz obliczyć i ocenić wskaźniki efektywności przedsięwzięcia ekonomicznego w przemyśle naftowych i gazowniczym, określić podstawowe parametry przepływów w rurach i ośrodkach porowatych, zdefiniować pojęcie obiegu i sprawności energetycznej, I i II zasady termodynamiki oraz opisać zjawisko Joule’a-Thomsona, przeprowadzić badanie zagęszczania gruntu metodą wibracyjną i wyznaczyć stopień zagęszczenia gruntu, dokonać obliczenia zasobów metodą bilansu masowego, ocenić warunki energetyczne złoża, ocenić dopływ wody do złoża, obliczyć zmiany wydajności odwiertu w czasie eksploatacji, zaprojektować i przeprowadzić obliczenia podstawowych parametrów separatora grawitacyjnego, zaprojektować proces eksploatacji złoża gazu ziemnego, zaprojektować gazociąg przesyłowy z tłoczniami gazu.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie urządzeń wykorzystywanych w górnictwie naftowym, zapoznanie się z eksploatacją obiektów oraz gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, charakteru pracy i konserwacji instalacji gazowych, zapoznanie się z pracą podziemnych magazynów gazu. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in. GAZ-SYSTEM, spółki GK Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (w szczególności: Polska Spółka Gazownictwa, EXALO Drilling, Sanocki i Zielonogórski Oddział PGNiG), Grupa LOTOS oraz PKN ORLEN. Ponadto w trakcie studiów realizowane są wyjazdy terenowe na wiertnie, miejsca prac geoinżynieryjnych oraz obiekty sieci gazowej.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej.

OKIEM KANDYDATA

Chciałbyś podjąć pracę na platformie wiertniczej albo wiążesz swoją przyszłość z badaniami naukowymi? Interesujesz się tematyką eksploatacji złóż gazu ziemnego? Chciałbyś się nauczyć projektowania powierzchniowego zagospodarowania złóż ropy naftowej? Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej uzyskują przygotowanie projektowania i wykonywania wierceń, wykonania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych i wielu innych zagadnień związanych z wydobyciem nafty i gazu.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź