PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

10

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3950

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu działań inżynierskich umożliwiających kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a w szczególności w zakresie:
• wentylacji i klimatyzacji,
• instalacji wodno-kanalizacyjnych,
• gospodarki surowcami i odpadami,
• ochrony wód i atmosfery,
• zarządzania środowiskowego,
• wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę specjalistyczną w ramach dwóch ścieżek dyplomowania, a absolwent studiów II stopnia w ramach dwóch specjalności:
• wentylacja i klimatyzacja przemysłowa,
• instalacje środowiskowe

Absolwent Potrafi:
• wykorzystywać metody i techniki inżynierskie stosowane w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego;
• projektować oraz eksploatować typowe instalacje inżynierskie w zakresie:
– zagospodarowania surowców i odpadów, w tym circular economy,
– wentylacji i klimatyzacji (HVAC – Heating, Ventilation & Air-conditioning),
– wodno-kanalizacyjnym,
• wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające:
– proces projektowania instalacji technicznych w budownictwie ogólnym i przemysłowym,
– proces projektowania instalacji środowiskowych,
– sterowanie pracą układów technologicznych,
– gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych monitoringu środowiska

Praktyki:
Praktyki zawodowe w ramach studiów I stopnia trwają 4 tygodnie w czasie wakacji letnich, odpowiednio po 6 semestrze studiów stacjonarnych i po 7 semestrze studiów niestacjonarnych).
W zakresie instalacji środowiskowych obejmujących gospodarkę odpadami i oczyszczanie ścieków praktyki studenckie odbywają się w oczyszczalniach ścieków, w cementowniach (np. Małogoszcz, Chełm), regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych, elektrowniach (np. El. Rybnik), przedsiębiorstwa energetyczne, np. TAURON Polska Energia, urzędach lokalnej administracji, WIOŚ, RDOŚ.

W zakresie wentylacji i klimatyzacji praktyki odbywają się w biurach projektowych, firmach projektowych i wykonawczych instalacji budowlanych (m.in. Budimex, Erbud, Mostostal Warszawa, Murapol, Polonez Plus, Skanska), firmach produkujących urządzenia i elementy instalacyjne oraz przedstawicielstwach handlowych firm branży HVAC (m.in. BerlinerLuft, Daikin, FlaktGroup, FLOWAIR, Frapol, HERZ, Klima-Therm, Harmann, LG, Lindab, Mercor, Swegon, VTS, Panasonic, Rosenberg, Samsung, Termet, Venture Industries, Viessmann). Miejscem odbywania praktyk mogą być także laboratoria, obiekty przemysłowe i gospodarcze, w których wentylacja i klimatyzacja odgrywa kluczową rolę (produkcja i przetwórstwo żywności, przemysł ciężki, przemysł farmaceutyczny, przemysł lakierniczy, przemysł petrochemiczny, centra przetwarzania danych, hodowla roślin i zwierząt)

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako projektanci i serwisanci:
• instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych,
• instalacji zagospodarowywania odpadów i odzysku składników użytecznych z surowców wtórnych,
• sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto absolwenci mogą pracować jako:
• inżynierowie budowy lub kierownicy robót instalacji i sieci sanitarnych,
• doradcy techniczno-handlowi urządzeń, systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, chłodniczych, pomp ciepła i innych urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii,
• technolodzy przetwórstwa surowców wtórnych i odpadowych,
• konsultanci środowiskowi,
• inspektorzy ochrony środowiska,
• specjaliści ochrony środowiska w zakładach przemysłowych,
• przedsiębiorcy w branży HVAC.

Program kształcenia kierunkowego i specjalistycznego daje absolwentowi możliwość uzyskania uprawnień budowlanych (po odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego).

Miejsca Pracy:
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
• zakładach przemysłowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska,
• firmach projektujących i wykonujących instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz OZE,
• firmach projektujących i wykonujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
• zakładach gospodarki odpadami,
• oczyszczalniach ścieków,
• firmach wykonujących audyty i wydających świadectwa energetyczne,
• instytucjach nadzoru środowiska, jednostkach samorządu terytorialnego i inspektoratach ochrony środowiska

OKIEM KANDYDATA

Los planety jest w Twoich rękach. Kierunek studiów dla każdego, komu przyszłość nie jest obojętna i kto wierzy, że świat bez odpadów jest możliwy. W toku nauczania otrzymasz niezbędną wiedzę i narzędzia do kształtowania środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź