PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Ochrony środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem, gospodarki wodnej, monitoringu środowiska, geologii, hydrogeologii stosowanej, geotechniki środowiska, inżynierii mineralnej, pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, gospodarki odpadami, a także kształtowania środowiska, w tym metod rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych. Zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania projektów dotyczących ochrony, wykorzystania i przekształcania zasobów środowiskowych. Absolwent uzyskuje wiedzę o najnowszych technologiach stosowanych w inżynierii środowiska oraz specjalistycznym oprogramowaniu m.in. w zakresie grafiki komputerowej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS).

Absolwent Potrafi:
Ocenić zagrożenia dla stanu środowiska, stosować specjalistyczne programy komputerowe, w tym CAD i GIS oraz korzystać z internetowych baz danych, a także modelować numerycznie zjawiska i procesy zachodzące w środowisku oraz prognozować skutki istniejącej lub projektowanej działalności technicznej. Potrafi wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne do rozwiązywania zadań związanych z problematyką zanieczyszczenia środowiska, odnawialnymi źródłami energii, ujmowaniem wód podziemnych, geotechniką, monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych i inżynierią mineralną. Absolwent potrafi oceniać możliwość zastosowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, systemów i procesów, a także opracować ekspertyzy dotyczące szeroko rozumianej ochrony i inżynierii środowiska, m.in. ocenić stan degradacji środowiska i zaproponować optymalną metodę odnowy środowiska uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, a także techniczne.

Praktyki:
Praktyka zawodowa trwa przez 4 tygodnie po 6 semestrze studiów I stopnia. Ma na celu zapoznanie się z zakresem czynności na stanowiskach związanych z ochroną i inżynierią środowiska, problematyką uciążliwości obiektów i instalacji przemysłowych, technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości, działaniami i procedurami administracyjnymi dotyczącymi środowiska, zakresem prac i procesami technologicznymi związanymi z profilem zakładu. W programie studiów I i II stopnia przewidziane są także zajęcia terenowe związane ze specjalnością wybraną przez studenta.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci mogą pracować jako: specjaliści w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, inżynierowie nadzoru zajmujący się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami, pracownicy działów rozwoju firm, a także jako specjaliści w działach związanych z ochroną i inżynierią środowiska oraz zagospodarowaniem przestrzennym w jednostki administracji rządowej i samorządowej lub instytutów naukowo-badawczych oraz w firmach konsultingowych.

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych, geotechniką, hydrogeologią, produkcją i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje monitorujące stan środowiska, a także firmy konsultingowe i prowadzące audyty środowiskowe. Absolwenci mogą pracować jako konsultanci w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie hydrogeologii, geotechniki, projektowania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii.

OKIEM KANDYDATA

Jak miliony ludzi na świecie codziennie starasz się wdrażać rozwiązania mające na celu poprawę jakości środowiska i ekosystemu?
A jednocześnie masz świadomość, że potrzeba innowacyjnych rozwiązań i współpracy wielu gałęzi przemysłu i gospodarki? Jako inżynier ochrony środowiska zdobędziesz wielopłaszczyznową wiedzą i gruntowne wykształcenie z obszaru ekologii, nauk technicznych i ścisłych tak, aby móc pracować w firmach zajmujących się ochroną środowiska, wdrażaniem działań ekologicznych lub w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź