PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

15

Studia
stacjonarne

10

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3950

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Nauk matematyczno-technicznych, nauk o Ziemi, gospodarki surowcami mineralnymi i zarządzania środowiskiem, geologii złóż, miernictwa, geomechaniki i maszyn górniczych, udostępniania i przygotowania do eksploatacji złóż kopalin stałych, bezpiecznego i proekologicznego kierowania procesami wydobywczymi, przeróbki różnych surowców mineralnych, metod ich wzbogacania oraz ochrony środowiska tych procesów, w zależności od wybranego modułu posiada szczegółową wiedzę z technologii odkrywkowej i podziemnej eksploatacji złóż różnych surowców, techniki strzelniczej, likwidacji kopalń, zagadnień związanych z górotworem, prognozowania i zwalczania zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz projektowania i wykonywania podziemnych obiektów inżynierskich

Absolwent Potrafi:
Uczestniczyć w analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich w zakresie robót górniczych i budownictwa geotechnicznego, scharakteryzować podstawowe uregulowania prawne w zakresie BHP i ergonomii pracy, sprawować podstawową kontrolę nad pracą wybranych maszyn, urządzeń i układów technologicznych stosowanych w górnictwie, opracować istotne elementy dokumentacji geodezyjnej, geologiczno-górniczej i hydrogeologicznej, sporządzać rysunki techniczne, schematy i przekroje oraz nanosić informacje na mapach górniczych, dokonać wstępnego wyboru sposobu udostępnienia, przygotowania i eksploatacji złóż kopalin stałych oraz procesów pomocniczych, wykonać projekty metryk strzałowych, systemów wentylacji, instalacji i obiektów infrastruktury górniczej z uwzględnieniem cyklu technologicznego pozyskiwania surowca, identyfikować zagrożenia naturalne w górnictwie i podać główne kryteria doboru skutecznych metod oceny stanu i profilaktyki zagrożeniowej

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. zapoznanie z działalnością zakładu górniczego, zasobami i technologią udostępnienia złoża, organizacją robót i pracy, zagrożeniami naturalnymi i ich profilaktyką, przeróbką i wzbogacaniem kopalin

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: kadra inżynierska w zakładach górniczych, kadra inżynierska w specjalistycznych firmach zajmujących się zastosowaniem techniki strzałowej, przeróbki i wzbogacania kopalin, wykonywaniem podziemnych wyrobisk i obiektów inżynierskich, wentylacją, klimatyzacją oraz odmetanowaniem kopalń, konsultanci w firmach zajmujących się sprzedażą technologii górniczych

Miejsca Pracy:

Podziemne, odkrywkowe i otworowe zakłady górnicze, przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem podziemnych wyrobisk górniczych, obiektów inżynierskich i usługi dla potrzeb górnictwa, kopalniane stacje geofizyczne oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biura projektowe, instytucje naukowe, jednostki badawcze i badawczo-rozwojowe, stacje ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwa geologiczne i budownictwa geotechnicznego, organy nadzoru górniczego. Do najważniejszych pracodawców należą m.in. KGHM Polska Miedź SA, Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Tauron Wydobycie, LW „Bogdanka”, PGE Polska Grupa Energetyczna, ZE PAK, Lafarge, Węglokoks, SRK

OKIEM KANDYDATA

Kierunek dla osób niebojących się dynamicznych zmian, ciekawych wyzwań, dla których nauki ścisłe stanowią główny punkt zainteresowań. W trakcie studiów pierwszego stopnia nie tylko odkryjesz techniki i nowoczesne technologie pozyskiwania surowców i eksploatacji maszyn górniczych, ale przede wszystkim nauczysz się pracy w grupie oraz podstaw na stanowisku kierowniczym. Studia nie tylko przygotują do wykonywania zawodu, ale uwrażliwią na ochronę środowiska naturalnego oraz pokażą kierunki, do których zmierza nowoczesne górnictwo.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź