PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

15

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Posiada Wiedzę z Zakresu:
Nauk ścisłych (fizyki, chemii, matematyki, informatyki, statystyki), nauk o Ziemi (geofizyki, geologii, geodezji, górnictwa), podstaw fizycznych poszczególnych metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych i georadaru, budowy geologicznej Polski, zastosowania metod geofizycznych w prospekcji geologicznej, naftowej, badania stanu środowiska i jego monitoringu metodami geofizycznymi, zastosowania metod geofizycznych w zagadnieniach inżynierskich, obsługi geofizycznej aparatury badawczej stosowanej w terenie i w warunkach laboratoryjnych, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego/podstawowego przetwarzania danych geofizycznych, technik zbierania, przetwarzania i interpretacji danych, podstawowej interpretacji wyników badań geofizycznych.

Absolwent Potrafi:
Wykonać pomiary geofizyczne w celu realizacji zadań poszukiwawczych i inżynierskich: rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (gazu, ropy naftowej, wody, surowców skalnych), badania struktury przypowierzchniowej (osuwisk, podłoża budowlanego), oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców, określić związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego, wykorzystać wiedzę geologiczną i sozologiczną w interpretacji danych geofizycznych, realizować projekty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych, posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2, a także obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki, pracować w zespole.

Praktyki:
Studenci odbywają praktyki terenowe z geologii ogólnej (semestr 2 studiów stacjonarnych I stopnia) i z metod geofizycznych (semestr 6 studiów stacjonarnych I stopnia). Praktyki zawodowe z geofizyki trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Do najważniejszych instytucji i firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, polskie kopalnie węgla, Geopartner

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: geofizycy (również na stanowiskach geologicznych, górniczych, inżynierskich, wiertniczych), osoby prowadzące geofizyczne i geologiczno-górnicze prace pomiarowe, projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych, osoby zajmujące się obsługą sieci sejsmometrycznych w kopalniach węgla kamiennego i miedzi, osoby dokumentujące badania geofizyczne i geologiczno-górnicze, pracownicy naukowi, pracownicy laboratoriów i obserwatoriów geofizycznych.

Miejsca Pracy:
Firmy geofizyczne, górnicze i geologiczne, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki, miedzi, węgla i innych surowców, np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, TOTAL Polska, Grupa Lotos, PKN Orlen, Geopartner, Shell Polska, Geofizyka Toruń, a także Chevron, Saudi Aramco, Schlumberger, CGG, BG Group, jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – PIB w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, laboratoria i obserwatoria geofizyczne, inne instytucje, szkoły wyższe wymagające wyższego wykształcenia technicznego, własna działalność gospodarcza w zakresie badań geofizycznych. To ciekawe studia, łączące nauki ścisłe z naukami o Ziemi. Studenci kierunku Geofizyka prowadzą pomiary na światowej klasie aparaturze badawczej, realizują projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania. Atutem studiowania w AGH jest ponad 50-letnie doświadczenie Katedry Geofizyki we współpracy z przemysłem.

OKIEM KANDYDATA

Podróż do jądra ziemi. Interesują Cię procesy zachodzące w Ziemi? Chciałbyś poznać związane z nimi prawa i teorie fizyki? A może, samodzielnie prowadzić badania terenowe poszukując i wydobywając gaz, ropę, siarkę i inne surowce. Wszystko będzie możliwe w trakcie studiów na geofizyce.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź