DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

To rodzaj służby dla ochotników, którzy nie pełnili jeszcze służby wojskowej. Składa się z dwóch etapów: 27-dniowego szkolenia podstawowego zakończonego przysięgą wojskową oraz maksymalnie 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego. Ukończenie wyłącznie szkolenia podstawowego daje możliwość aplikowania w szeregi WOT-u lub po złożeniu wniosku – służby w rezerwie aktywnej. Przejście pełnego cyklu szkolenia pozwala dodatkowo ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Obywatel, jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyska:

  • wynagrodzenie na poziomie żołnierza zawodowego od 4960zł.
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej.
  • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska.
  • czas jej odbywania wliczony do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Więcej informacji na stronach Wojska Polskiego…

 

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA

To rodzaj służby przeznaczony dla osób posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, którzy chcą połączyć życie prywatne ze służbą ojczyźnie.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do 6 lat, lecz może zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza.

Terytorialna służba wojskowa może być pełniona dyspozycyjnie albo rotacyjnie.

  • Rotacyjnie – w jednostce wojskowej, albo w innym miejscu określonym przez dowódcę w określonych dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy.
  • Dyspozycyjnie – poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę.

 

Osoby, które nigdy nie złożyły przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią służbę rotacyjnie, nieprzerwanie przez okres 16 dni, w ramach których odbywają szkolenie podstawowe, po których to składają przysięgę wojskową.

Więcej informacji na stronach Wojska Polskiego…

 

PROGRAM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ,,STRZELNICA W POWIECIE”

Celem programu jest zwiększenie infrastruktury strzeleckiej oraz propagowanie sportu strzeleckiego w społeczeństwie. W ramach programu ogłaszane są konkursy na dofinansowanie utworzenia strzelnic wirtualnych, pneumatycznych i klasycznych w województwach, powiatach, gminach i miastach, w których nie ma do nich powszechnego dostępu. W konkursach mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Obecnie w województwie małopolskim funkcjonuje 6 strzelnic wirtualnych, utworzonych dzięki dofinansowaniu z programu „Strzelnica w powiecie”.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej…

 

SZKOŁY LEGII AKADEMICKIEJ

To ochotnicze szkolenie wojskowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Do projektu można przystąpić na każdym roku studiów, niezależnie od trybu i stopnia (dzienne, zaoczne, publiczne, niepubliczne, jednolite, I lub II stopnia). Szkolenie teoretyczne realizowane jest na uczelniach wyższych, a szkolenie praktyczne w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia oraz w jednostkach wojskowych.

Projekt realizowany jest w 3 etapach:

I etap: szkolenie podstawowe – w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (trwa 27 dni) ten etap zakończony jest przysięgą.

II etap: moduł podoficerski

III etap: moduł oficerski

Możliwa jest rezygnacja z udziału w projekcie w każdym momencie.

Więcej informacji na stronach Wojska Polskiego…

 

PROGRAM STYPENDIALNY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

W 2022 roku Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło pilotażowy program stypendialny dla studentów uczelni cywilnych studiujących na kierunkach zapewniających kwalifikacje przydatne w wojsku. Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – obecnie to 2 480 zł.

Więcej na stronach Wojska Polskiego…