PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis kierunku

Kierunek objęty partnerstwem służb specjalnych RP

Kierunek studiów jest objęty umowami partnerskimi ze służbami specjalnymi RP – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerią Wojskową.
Studenci mają bezpośredni kontakt z partnerami kierunku, którzy uczestnicząc w procesie dydaktycznym (m.in. wykłady otwarte, zajęcia eksperckie) nadają wyjątkowy walor praktyczny całemu procesowi kształcenia.

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Szeroko rozumianej kryminalistyki, w tym w szczególności:

• Informatyki śledczej,
• Pozyskiwania oraz analizy źródeł informacji,
• Sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym śladów cyfrowych,
• Identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i osobistego w tym w cyberprzestrzeni,
• Wykorzystywania technologii cyfrowych dla potrzeb działań operacyjnych i procesowych,
• Wybranych gałęzi prawa, związanych z zakresem przedmiotowym kierunku studiów,
• Metod i sposobów działania organów systemu bezpieczeństwa państwa,
• Ochrony informacji niejawnych,
• Absolwent ścieżki związanej z analityką kryminalistyczną posiada niezbędną wiedzę o profilu chemiczno-biologicznym, a także umie korzystać z ultraczułych metod analitycznych

Absolwent Potrafi:
• Poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń i oprogramowania stosowanych w technice śledczej,
• Zaprojektować i wykonać narzędzia programowe do zastosowań w informatyce śledczej,
• Zidentyfikować i zabezpieczyć miejsce zdarzenia kryminalistycznego, w tym zabezpieczyć ślady przy zastosowaniu właściwych metod i technik,
• Zidentyfikować i praktycznie wykorzystać źródła informacji OSINT,
• Rozpoznać i zneutralizować zagrożenia bezpieczeństwa środowiska sieciowego,
• Zaprojektować i wykonać elementy systemu bezpieczeństwa dla podmiotów gospodarczych oraz zapewnić jego właściwe funkcjonowanie,
• Opracować dokumentację bezpieczeństwa informacji, w tym dla niejawnych systemów teleinformatycznych,
• Współpracować z organami ochrony prawnej uwzględniając specyfikę form i metod ich działania,
• Prawidłowo sformułować przedmiot i przeprowadzić ekspertyzę kryminalistyczną w zakresie wybranej specjalności,
• Dokonywać wyboru właściwych technik analitycznych i eksperymentalnych w celu rozwiązania problemu analitycznego,
• Współpracować ze specjalistami z pokrewnych dyscyplin

Praktyki:
Przewiduje się, że wybrani studenci, pod warunkiem zakwalifikowania i spełnienia wymagań związanych ze specyfiką instytucji partnerskich, będą mogli odbywać praktyki studenckie u partnerów kierunku.

Przewiduje się także możliwość odbywania praktyk w instytucjach publicznych oraz w podmiotach komercyjnych, szczególnie w pionach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (sektor IT, bankowy, ubezpieczeniowy itp.)

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako:
• Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego,
• Funkcjonariusze i pracownicy cywilni instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
• Analitycy danych,
• Integratorzy technologii cyfrowych stosowanych w kryminalistyce i szerzej dla potrzeb instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
• Specjaliści ds. odzyskiwania i rekonstrukcji danych,
• Audytorzy systemów IT,
• Pracownicy kancelarii tajnych,
• Specjaliści-pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych i farmaceutycznych, biotechnologicznych itp.

Miejsca Pracy:
Absolwenci znajdą zatrudnienie jako:
• Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego,
• Funkcjonariusze i pracownicy cywilni instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
• Analitycy danych,
• Integratorzy technologii cyfrowych stosowanych w kryminalistyce i szerzej dla potrzeb instytucji systemu bezpieczeństwa państwa,
• Specjaliści ds. odzyskiwania i rekonstrukcji danych,
• Audytorzy systemów IT,
• Pracownicy kancelarii tajnych,
• Specjaliści-pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych i farmaceutycznych, biotechnologicznych itp.

Prezentacja Kierunku…

OKIEM KANDYDATA

Studia dla Jamesa Bonda, CSI polskie zagadki kryminalne 😊
Marzy Ci się coś więcej niż kariera w policji czy prywatnego detektywa, a może zastanawiasz się, co można wyczytać z plamy krwi i do czego jest potrzebna drukarka 3D w kryminalistyce. Wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane w trakcie studiów. Liczymy na twoją dociekliwość, spostrzegawczość i zapał do nauki.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

Sprawdź