PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

72

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:

Inżynieria Materiałowa na Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, przy czym zalicza się do grupy najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Studia przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe. Podjęcie studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów ceramicznych, kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą gwałtownego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat. Do tego konieczna jest wszechstronna wiedza i umiejętności, które student zdobywa w trakcie studiów, w szczególności z: zagadnień matematyki, fizyki, chemii, informatyki i nauki o materiałach, podstawowych zasad termodynamiki i wymiany ciepła, przemian fazowych zachodzących w materiałach, podstawowych praw mechaniki i wytrzymałości materiałów, technologii ich wytwarzania, przetwórstwa i łączenia, zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów, wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi: pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, dobierać i stosować narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów, posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących materiały, wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań, dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów, ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, ocenić własności materiałów na podstawie znajomości ich struktury i mikrostruktury, dobrać odpowiedni proces technologiczny do otrzymania założonych własności materiałów, rozwiązywać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej przy wykorzystaniu metod komputerowych, wykorzystać metody badania mikro- i nanostruktury materiałów do ich charakterystyki, zaprojektować procedury badawcze zmierzające do określenia mikrostruktury i właściwości interesującego go materiału, wskazać praktyczne zastosowanie materiałów na podstawie ich składu chemicznego, struktury lub własności.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4-6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, działami organizacji produkcji, organizacją i przebiegiem procesu technologicznego, obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych, pracą laboratorium zakładowego, metodami badań oraz normami. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje WIMiC należą m.in.: SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: inżynierowie nadzoru i inżynierowie materiałowi, specjaliści w zakresie wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy, samochodowy, elektronika), eksperci materiałowi, doradcy w zakresie doboru materiałów oraz projektowania nowych materiałów, specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych, specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości.

Miejsca Pracy:
Wydział prowadzący studia na kierunku Inżynieria Materiałowa może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi, a studenci i absolwenci są cenieni i chętnie zapraszani do współpracy z firmami, gdzie znajdują zatrudnienie często już w trakcie trwania ostatniego semestru studiów II stopnia, w ramach realizowanych dodatkowych staży i praktyk przemysłowych. Zakres staży jest zwykle ściśle powiązany z tematem przygotowywanej pracy magisterskiej. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Kierunek Inżynieria Materiałowa posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek Inżynieria Materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

OKIEM KANDYDATA

Nurtują Cię pytania odnośnie materiałów, które wykorzystuje się do wytworzenia czegokolwiek, z czym się stykasz, począwszy tych wykorzystanych do konstrukcji czy funkcjonalności? Zdajesz sobie sprawę z ciągłego rozwoju cywilizacyjnego czy potrzeby minimalizacji? Podstawy projektowania, wytwarzania i kształtowania własności metali, materiałów ceramicznych, polimerów i kompozytów mogą stać się Twoją codziennością.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

Sprawdź