PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

LICZBA MIEJSC

48

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Posiada Wiedzę z Zakresu:
• fizyki medycznej i biofizyki opartą na gruntownych podstawach matematyczno-przyrodniczych, którą potrafi wykorzystać praktycznie dla potrzeb medycyny i ochrony zdrowia,
• nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia, radiochemia, statystyka), biologicznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia, biofizyka, histologia), a także nauk technicznych (informatyka, elektronika, ochrona radiologiczna),
• w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu metod fizycznych leżących u podstaw działania sprzętu medycznego używanego w diagnostyce i terapii klinicznej,
• zajęcia dydaktyczne prowadzone są we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz medycznymi,
• studenci w ramach studiów odbywają zajęcia praktyczne w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej, gdzie zapoznają się z aparaturą medyczną, analizą wyników badań klinicznych, optymalizacją protokołów diagnostycznych i terapeutycznych, jak również nabywają umiejętności konieczne do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

Absolwent Potrafi:
• weryfikować poprawność działania urządzeń stosowanych w medycynie i ochronie zdrowia,
• posługiwać się oprogramowaniem komputerowym stosowanym w badaniach klinicznych,
• stosować w praktyce rachunek błędów i metody statystyczne do oceny uzyskiwanych wyników,
• pełnić w placówkach medycznych funkcję inspektora ochrony przed czynnikami szkodliwymi, w szczególności inspektora ochrony radiologicznej,
• programować w językach proceduralnych i obiektowych,
• prowadzić analizę analogowych i cyfrowych obwodów elektrycznych.

Praktyki:
Praktyka zawodowa oraz praktyka dyplomowa trwają minimum 4 tygodnie i odbywają się w czasie letniej przerwy odpowiednio na 6 semestrze studiów I stopnia oraz na 1 semestrze studiów II stopnia. Zakres obejmuje zapoznanie się z wykorzystywaną aparaturą oraz podstawowymi badaniami wykonywanymi przez pracownie specjalistyczne (np. radiologiczną, mammograficzną, tomografii komputerowej, ultrasonograficzną, planowania leczenia, dozymetryczną) wchodzące w skład zakładów diagnostyki obrazowej lub/i radioterapii. Studenci wyższych lat mogą ubiegać się o letnie staże w klinicznych ośrodkach krajowych i zagranicznych.Do najważniejszych firm i zakładów opieki zdrowotnej, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Collegium Medicum UJ w Krakowie, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Zakład Rentgena i USG WYROBEK w Krakowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Affidea Onkoterapia, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako:
• inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną,
• inspektorzy w placówkach Sanepidu,
• inspektorzy ochrony radiologicznej,
• statystycy w firmach biomedycznych.

Ponadto, mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Miejsca Pracy:
Placówki medyczne, kliniki, szpitale, placówki ochrony środowiska i ochrony radiologicznej, przedsiębiorstwa z branży technologii medycznej, firmy dystrybuujące sprzęt medyczny, w kraju i za granicą, przedsiębiorstwa uczestniczące w organizacji ochrony zdrowia, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, korporacyjne i interdyscyplinarne centra badawcze, firmy i centra badawcze stosujące i wdrażające nowoczesne technologie, np. w dziedzinie nanotechnologii, firmy IT.
Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych).

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

Sprawdź