PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

36

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Posiada Wiedzę z Zakresu:

 • fizyki medycznej i biofizyki opartą na gruntownych podstawach matematyczno-przyrodniczych, którą potrafi wykorzystać praktycznie dla potrzeb medycyny i ochrony zdrowia,
 • nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia, radiochemia, statystyka), biologicznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia, biofizyka, histologia), a także nauk technicznych (informatyka, elektronika, ochrona radiologiczna, dozymetria).

W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu metod fizycznych leżących u podstaw działania sprzętu medycznego używanego w diagnostyce i terapii klinicznej, a zajęcia dydaktyczne prowadzone są we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz medycznymi.

Studenci w ramach studiów odbywają zajęcia praktyczne w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej, gdzie zapoznają się z aparaturą medyczną, analizą wyników badań klinicznych, optymalizacją protokołów diagnostycznych i terapeutycznych, kontrolą jakości jak również nabywają umiejętności konieczne do pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W zależności od indywidualnych zainteresowań studenci poszerzają wiedzę z wybranego zakresu wybierając odpowiadające im przedmioty obieralne.

Absolwent Potrafi:

 • weryfikować poprawność działania urządzeń stosowanych w medycynie i ochronie zdrowia,
 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym stosowanym w badaniach klinicznych,
 • stosować w praktyce rachunek błędów i metody statystyczne do oceny uzyskiwanych wyników,
 • pełnić funkcję inspektora ochrony przed czynnikami szkodliwymi, w szczególności inspektora ochrony radiologicznej,
 • programować w językach proceduralnych i obiektowych,
 • prowadzić analizę analogowych i cyfrowych obwodów elektrycznych.

Praktyki

Praktyka zawodowa oraz praktyka dyplomowa trwają minimum 4 tygodnie i odbywają się w czasie letniej przerwy odpowiednio na 6 semestrze studiów I stopnia oraz na 1 semestrze studiów II stopnia. Zajęcia praktyczne obejmują zapoznanie się z wykorzystywaną aparaturą, testami z zakresu kontroli jakości oraz podstawowymi badaniami wykonywanymi przez pracownie specjalistyczne (np. radiologiczną, mammograficzną, tomografii komputerowej, ultrasonograficzną, planowania leczenia, dozymetryczną) wchodzące w skład zakładów diagnostyki obrazowej lub/i radioterapii. Studenci wyższych lat mogą ubiegać się o letnie staże w klinicznych ośrodkach krajowych i zagranicznych. Do najważniejszych firm i zakładów opieki zdrowotnej, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Collegium Medicum UJ w Krakowie, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Centrum Radioterapii Amethyst, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB – IFJ PAN), Zakład Rentgena i USG WYROBEK w Krakowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Affidea Onkoterapia, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach.

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako:

 • fizycy medyczni w szpitalach i placówkach medycznych,
 • inspektorzy ochrony radiologicznej w placówkach medycznych i przemysłowych,
 • inspektorzy w placówkach Sanepidu,
 • statystycy w firmach biomedycznych,
 • inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną.

Ponadto, mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów, placówkach naukowo-badawczych.

Miejsca Pracy:

placówki medyczne, kliniki, szpitale, placówki ochrony środowiska i ochrony radiologicznej, przedsiębiorstwa z branży technologii medycznej, firmy dystrybuujące sprzęt medyczny, w kraju i za granicą, przedsiębiorstwa uczestniczące w organizacji ochrony zdrowia, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, korporacyjne i interdyscyplinarne centra badawcze, firmy i centra badawcze stosujące i wdrażające nowoczesne technologie, np. w dziedzinie nanotechnologii, firmy IT.

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych).

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź