PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

30

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Studia na kierunku Chemia Budowlana przygotowują absolwentów do pracy w szeroko rozumianym przemyśle chemicznym, z ukierunkowaniem na wytwarzanie produktów dla potrzeb przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych.
absolwenci uzyskują wiedzę w zakresie:
• podstawowych zagadnień fizyki, chemii (nieorganicznej, organicznej, fizykochemii polimerów), termodynamiki,
• metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
• transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
• wykorzystania sprzętu komputerowego,
• podstawowego oprogramowania,
• stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów,
• niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
• podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich,
• zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
• zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka,
• podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
• sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich z chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi,
• realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych.
• syntezy chemicznej organicznej i nieorganicznej, obejmujących m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach, ze szczególnym naciskiem na wytwarzanie i stosowanie substancji pomocniczych, domieszek i dodatków modyfikujących oraz kompozycji materiałowych z ich udziałem.

Kierunek Chemia Budowlana jest unikatowy, ponieważ jest realizowany we współpracy z Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką. Po czterech semestrach w Krakowie studenci wyjeżdżają na piąty semestr do Łodzi, a następnie na szósty semestr do Gdańska. Pozwala to w sposób optymalny wykorzystać potencjał naukowo-dydaktyczny wszystkich trzech uczelni i zdobycie wiedzy i doświadczenia w wiodących w danych dziedzinach jednostkach. Na Politechnice Łódzkiej studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie barwników i pigmentów, polimerowych materiałów konstrukcyjnych, projektowania, modyfikacji i recyklingu wyrobów polimerowych, kompozytów polimerowych, izotopowych metod badań materiałów budowlanych. W Gdańsku poznają zaawansowane zagadnienia z dziedziny analityki (analityka surowców i produktów budowlanych, monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska, nowoczesne techniki analityczne, techniki separacyjne), korozji materiałów (diagnostyka i monitorowanie korozji, analiza uszkodzeń korozyjnych) czy też analizy cyklu życia wyrobów budowlanych.

Absolwent Potrafi:
• posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych,
• opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych,
• posługiwać się specjalistyczną terminologią (również w języku angielskim),
• wykonać obliczenia chemiczne,
• rozróżniać typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych,
• wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych,
• wykorzystywać umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych,
• posługiwać się wiedzą z zakresu chemii i fizyki dla opracowania i optymalizacji rozwiązań materiałowych,
• dobierać i wykorzystywać aparaturę stosowaną w przemyśle materiałów budowlanych,
• zorganizować miejsce pracy w laboratorium badawczym,
• zaplanować pomiary i eksperymenty indywidualnie i w zespole w różnej skali dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie prostych układów i instalacji,
• stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych,
• zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski,
• wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń,
• posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, w tym posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w technologii i inżynierii chemicznej,
• zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami,
• interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego,
• przygotować i przedstawić własną opinię na zadany temat.
[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź